Her finner du all informasjon om 4H Norges landsmøte 2020.


Sakspapirer


Vedtekter for 4H Norge.

Under finner du et utdrag fra kapittelet som omhandler Landsmøtet:

§ 5. Landsmøte

1. Landsmøtet i 4H Norge har det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid.

2. Landsmøtet i 4H Norge er sammensatt av:

a. Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de lokale 4H-klubbene og arrangementsmedlemmene.

• Fylker med 1-24 klubber har én (1) representant.

• Fylker med 25-49 klubber har to (2) representanter.

• Fylker med 50-74 klubber har tre (3) representanter.

• Fylker med 75-99 klubber har fire (4) representanter.

• Fylker med 100 eller flere klubber har fem (5) representanter.

Antallet representanter bestemmes ut fra klubbtallene slik de foreligger per 1.1. landsmøteåret. Arrangementsmedlemmene utgjør i denne sammenhengen én (1) klubb.

 1. Lederne i fylkesstyrene eller annen representant herfra.
 2. To (2) representanter for Norske 4H-alumner.
 3. To (2) representanter for 4H-gård Norge.
 4. To (2) representanter for de ansatte.
 5. Sentralstyrets medlemmer.
 6. 4H Norges æresmedlemmer.
 7. Én (1) representant for hver av 4H Norges medlemsorganisasjoner.

3. Ordinært landsmøte i 4H Norge holdes hvert annet år. Nærmere tid og sted fastsettes av sentralstyret i samråd med ordfører i landsmøtet, og kunngjøres i organisasjonen seks (6) måneder før landsmøtet avholdes. Kunngjøringen skal også varsle om fristene for innsending av saker til landsmøtet, jf. pkt. 5.

4. Landsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med saksliste skal sendes landsmøterepresentantene minst seks (6) uker før landsmøtet.

5. Rett til å fremme saker til landsmøtet i 4H Norge har alle landsmøterepresentanter, landsstyret, sentralstyret, fylkesårsmøtene og fylkesstyrene. Frister for innsending av saker til behandling på landsmøtet må være sendt inn til sentralstyret senest to (2) måneder før landsmøtet. For forslag til vedtektsendringer gjelder §15.

6. Saksdokumenter som strategiske planer, forslag til handlingsprogram, vedtektsendringer og andre prinsipielle saker, skal sendes ut sammen med sentralstyrets innstilling samtidig med innkallingen. Øvrige saksdokumenter skal sendes ut minst to (2) uker før landsmøtet.


Sakspapirenes gang frem mot landsmøtet

Vedtektene fastsetter frist for inn- og utsending av sakspapirene til landsmøtet. På grunn av mange fridager i mai, og begrensningene dette gir for møtedatoer for sentralstyret, ber vi om forståelse for at noen av fristene er satt noen få dager tidligere enn det som følger av vedtektene. Vær også obs på at landsmøtet er noen uker tidligere enn før. Se oversikt over fristene under;

 • 5. januar: Kunngjøringen om Landsmøte 2020 sendes ut.
 • 5. mars: Frist for å sende inn endringsforslag til vedtektene (jamfør § 15). Det er ikke lov å komme med endringsforslag på endringsforslag til vedtektene under møtet. Bruk mal for vedtektsendringer. (DOCX, 13KB)
 • 16. juli: Frist for å sende inn alle andre saker. Fint om sakene sendes fortløpende, så raskt som mulig.
 • 7. aug.: Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 6. august. Eventuell 2. sakspapirbunke sendes senest to uker før (se § 5, punkt 6).

Forslag til saker og endringer sendes generalsekretær Randi Versto Kaasa på randi.versto.kaasa@4h.no. Bruk forslagsarkene (DOCX, 13KB).

Det anbefales at fylkene organiserer et møte med sin delegasjon enten på telefon/Teams eller fysisk med forberedelser til landsmøtet etter 23. mai der man går gjennom sakspapirene og forbereder innlegg.

Mer praktisk informasjon om klokkeslett, sted og mulighet for påmelding kommer senere.

NB! Påmeldingsfristen var 1. august. Etterpåmeldinger sendes til administrasjonskonsulent Hans Christian Knudsen på hans.christian.knudsen@4h.no.

Rekkefølgen på sakene og mer detaljert program for møtet settes opp av ordførerne rett før møtet og presenteres i salen.


Nominasjoner til valgkomiteen i 4H Norge

Valgkomiteen vil oppfordre fylkene til å komme med forslag på kandidater til de verv som skal dekkes opp gjennom valgene på årsmøtet. Valgkomiteen vil fremme sine forslag basert på vurdering av kandidatene, geografi, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder osv. Valgkomiteen må ha nominasjonene innen 1. februar 2020  27. mai 2020 (ny dato). Dersom dere vet at dette blir for kort tid, ber vi om at dere tar kontakt før 1. februar.  Les valgkomiteens: brev nominasjoner (PDF, 350KB), samt vedlegget (DOCX, 1MB). Elektronisk nominasjonsskjema