Kunngjøring Landsmøte 2022 (PDF, 212KB)


4H Norge sitt landsmøte 2022 kunngjøres med dette jamfør 4H Norge sine vedtekter § 5, punkt 3. Landsmøtet avholdes på Nordfjord Folkehøgskule, Nordfjordeid fredag 29. og lørdag 30. juli, i forkant av landsleiren i Breim i Gloppen kommune.

Her finner du vedtekter for 4H Norge, samt under utdrag fra kapittelet som omhandler landsmøtet.

§ 5. Landsmøte

1. Landsmøtet i 4H Norge har det overordnede ansvaret for arbeidet i organisasjonen.
2. Landsmøtet i 4H Norge er sammensatt av:

a. Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de lokale 4H-klubbene og kløvermedlemmene.
• Fylker med 1-400 tellende medlemmer har en (1) representant.
• Fylker med 401-700 tellende medlemmer har to (2) representanter.
• Fylker med 701-1000 tellende medlemmer har tre (3) representanter.
• Fylker med 1001-1500 tellende medlemmer har fire (4) representanter.
• Fylker med 1501 eller flere tellende medlemmer har fem (5) representanter
Med tellende medlemmer menes støtteberettigede medlemmer under 26 år.
Antall representanter bestemmes ut fra medlemstallet slik det foreligger
pr.01.01. i landsmøteåret.
b. Lederne i fylkesstyrene eller annen representant fra fylket.
c. To (2) representanter for Norske 4H-alumner.
d. To (2) representanter for 4H-gård Norge.
e. To (2) representanter for de ansatte.
f. Sentralstyrets medlemmer.
g. Æresmedlemmene i 4H Norge.
h. En (1) representant for hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge.

3. Ordinært landsmøte i 4H Norge holdes hvert annet år. Nærmere tid og sted
fastsettes av sentralstyret i samråd med ordfører i landsmøtet og kunngjøres i
organisasjonen seks (6) måneder før landsmøtet skal avholdes. Kunngjøringen skal
også opplyse om fristene for innsending av saker til landsmøtet, jfr. pkt. 5.

4. Landsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med sakliste skal
sendes landsmøterepresentantene minst seks (6) uker før landsmøtet.

5. Rett til å fremme saker til landsmøtet i 4H Norge har alle landsmøterepresentanter,
landsstyret, sentralstyret, fylkesårsmøtene og fylkesstyrene. Saker som skal
behandles i landsmøtet må være sendt til sentralstyret senest to (2) måneder før
landsmøtet.
For forslag til vedtektsendringer gjelder §15.

6. Saksdokumenter som strategiske planer, forslag til handlingsprogram,
vedtektsendringer og andre prinsipielle saker, skal sendes ut sammen med
sentralstyrets innstilling samtidig med innkallingen. Øvrige saksdokumenter skal
sendes ut minst to (2) uker før landsmøtet.

Sakspapirenes gang frem mot landsmøtet
Vedtektene fastsetter frist for inn- og utsending av sakspapirene til landsmøtet. Se oversikt over fristene under:

  • Kunngjøringen (dette brevet) sendes ut 28. januar.
  • Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene er 29. mars (jamfør § 16). Det er ikke lov å komme med endringsforslag på endringsforslag til vedtektene under landsmøtet. Bruk vedlagt mal for vedtektsendringer.
  • Fristen for å sende inn alle andre saker er 19. mai. Av hensyn til sentralstyrets møtedatoer, ber vi om forståelse for at denne fristen er satt noen dager tidligere enn det som følger av vedtektene.
  • Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 17. juni. Øvrige saksdokumenter senest 15. juli (jamfør § 5, punkt 6.).

Forslag til saker og endringer sendes Margit Jære på margit.jaere@4h.no. Bruk de vedlagte forslagsarkene:

Det anbefales at fylkene organiserer et møte med sin delegasjon enten på telefon/Teams eller fysisk etter 17. juni, der man går gjennom sakspapirene og forbereder innlegg til landsmøtet.

Mer praktisk informasjon om klokkeslett, sted og mulighet for påmelding kommer senere. Rekkefølgen på sakene og mer detaljert program for møtet settes opp av ordførerne og presenteres i salen.


Oppfordring fra valgkomiteen

Valgkomiteen oppfordrer om å komme med forslag på kandidater til sentralstyret og andre spennende og viktige valg som skal gjøres på landsmøtet.

NB! Valgkomiteen har justert fristen for å melde inn kandidater til 28. februar 2022.