Alle nye i 4H Norge; 4H-gårdene, klubbrådgivere, ansatte og andre støttespillere som jevnlig har kontakt med medlemmene, må levere politiattest.

Vi skal være et trygt sted for våre medlemmer. Vi har fokus på forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Som et ledd i dette forebyggende arbeidet har 4H krav om at ansatte og frivillige må levere såkalt begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen.

Krav om politiattest er et forebyggende tiltak for at potensielle overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen. Politiattest er en av flere tiltak for gode og trygge arrangementer i 4H.

Hvem kan politiattest innhentes fra?
 • I henhold til Politiregisterforskriften § 34-1.Politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillig organisasjon. Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 • Vi har også mulighet til å be om vandelskontroll om det er mistanke om endrede forhold hos noen av våre betrodde.
Disse 4H-vervene har krav om politiattest:
 • Medlemmer over 15 år som skal være skal være aspirantledere over tid og gjennom flere møter/aktiviteter.
 • Prosjektveiledere/-hjelpere over 15 år som skal delta på jevnlige samlinger med de samme medlemmene.
 • Klubbrådgivere og andre voksne støttespillere som jevnlig skal delta på klubbmøter og -aktiviteter.
 • Tillitsvalgte på fylkesnivå dersom de skal sitte i styre eller utvalg med mindreårige.
 • Medlemmer av leirkomiteer/arrangementskomiteer samt frivillige hjelpere til slike arrangementer som kommer i en posisjon der de vil ha nær kontakt med en eller flere av de samme ungdommene gjentatte ganger.
 • Daglig leder, ansatte og frivillige medhjelpere på 4H-gårdene som over tid skal ha kontakt med en eller flere av de samme ungdommene.
   
Hva vil stå i politiattesten?

Politiattesten vil inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for eller for tiden siktet for voldtekt, andre seksuelle overgrep eller oppbevaring/distribusjon av barnepornografi (mot både barn og voksne). 
 

Taushetsplikt

Alle som håndterer politiattester i 4H har taushetsplikt mht. hva som måtte komme frem av disse.

 

Politiattestens gyldighet
 • Politiattesten som fremviser skal ikke være eldre enn 6 måneder. Alle som ikke har Politiattest for sitt verv i 4H skal søke om attest. Når politiattesten er fremvist er den gyldig inntil en skifter rolle/verv, da må en søke ny. Det er viktig å krysse av på dette punktet i formålsbekreftelsen (Stillingstype: Kryss av på "nytt verv i frivillig organisasjon")
 • Klubbrådgiver A fyller ut dette for klubbrådgiver B og andre i klubben som trenger dette. Regionleder på 4H-regionkontoret har ansvar for at dette blir gjort i fylkene i sin region. Andre ansatte med godkjent Politiattest kan fylle ut for Rådgiver A.
 • Daglig leder på 4H-gården fyller ut for sine medhjelpere.

 

Levering/fremvisning av politiattest

Det er viktig at det registreres i medlemsregisteret så fort som mulig etter fremvisning.

 • Klubbrådgiver B og andre i klubben viser sin attest til klubbrådgiver A, kan vises via e-post som slettes med en gang etterpå. Klubbrådgiver A registrerer så dette i medlemsregisteret.
 • Ansatte, frivillige på 4H-gårder viser til daglig leder.
 • Klubbrådgiver A viser sin politiattest til sin attestutsteder eller til regionleder i sin region.
 • Daglig leder på 4H-gård viser til Regionleder i sin region.

Dersom attesten ikke er fremvist innen rimelig frist etter tiltredelse mister vedkommende muligheten til å ha verv og tillitsoppgaver.

 

Lovbrudd eller mistanke

En person som har merknader på politiattesten som vil med stor sannsynlighet ikke vise denne frem. Derfor er det veldig viktig å gi en frist som følges nøye opp. Dersom det skulle vises frem en attest med lovbrudd skal vedkommende nektes verv/oppdrag i organisasjonen. Det skal også sendes et varsel til regionleder eller generalsekretær med vedkommende sitt navn. 

4H får ikke varsel dersom en person begår lovbrudd innenfor rammen av politiattesten. Vi har derfor lav terskel for å kreve vandelskontroll dersom det er mistanke om relevante lovbrudd.

 

Hjelp til utfylling

Alle trenger bekreftelse på formål med politiattest. Dette er et eget dokument du må ha fått utfylt før du søker, da den skal legges ved.

Slik fylles formålsbekreftelse ut:

 • Navn: Navnet på den politiattesten gjelder for
 • Fødselsnummer: F.nr. (11 siffer) til den som skal søke om politiattest
 • Formål med attesten: Frivillig arbeid (ansatt, frivillig, medhjelpere i 4H sin organisasjon)
 • Stilling oppdrag: Vervet til personen (f.eks. klubbrådgiver, 4H-gårds medhjelper)
 • Stillingstype: Kryss av på "nytt verv i frivillig organisasjon"
 • Lovhjemmel: Politiregisterforskriften, § 34-1
 • Arbeids-/oppdragsgiver:Klubbens, 4H-gårdens navn
 • Kontaktinfo til arbeids-/oppdragsgiver: Kontaktinfo til klubbrådgiver A. Daglig leder 4H-gård.
 • Foresattes underskrift: Gjelder kun om personen som skal søke om politiattest er under 18 år
 • Sted, dato, signatur og stempel: Den som fyller ut skjemaet (klubbrådgiver A, daglig leder 4H-gård.) signerer. Det går bra uten stempel.
Slik søker du
 1. Klikk på linken over eller inn på:https://www.politiet.no.
 2. Trykk på boksen "politiattest" midt på siden.
 3. Trykk på boksen " Politiattest- Søke på nett".
 4. Trykk på boksen "Politiattest - søke på nett", midt på siden.
 5. Logg inn med BankID.
 6. Velg formål fra nedtrekksliste (formål er frivillig organisasjoner).
 7. Last opp vedlegg/formålsbekreftelse som du har fått (Word-dokument, PDF eller bilde).
 8. Send inn.
 9. Vente på svar. Send dette videre til den som du fikk bekreftelsen fra.

Dette er et personlig dokument som du selv oppbevarer. Den som du viser dokumentet til skal kun registrere at dokumentet er fremvist i medlemsregisteret og slette dokumentet etterpå.

Det er også mulig å søke per papir og post med følgende skjema på politiets nettsider.

Om du lurer på noe ta kontakt med 4H i ditt fylke.

Vedlegg: