Bli kjent med mulighetene alumnmedlemmer har til å være med og styre organisasjonen. Både alumnklubbene, 4H-fylkene og 4H Norge nasjonalt har styrer, komitéer og arbeidsgrupper du kan stille til valg til, eller delta aktivt i. Det er også mulig å bli klubbrådgiver i en lokal 4H-klubb, eller ta på seg små engasjement i forbindelse med leir, kurs, volleyballturnering og annen aktivitet.


Hva gjør styret i Norske 4H-alumner?

Styret i Norske 4H-alumner jobber for alumnmedlemmene i 4H Norge. Deres viktigste oppgaver er å skape aktivitet og å være synlige, samt å være alumnenes stemme opp mot og inn til 4H Norge. Dette gjøres ved at leder har fast observatørplass i sentralstyret, og at leder og nestleder har stemmerett i landsstyret. I tillegg har styret faste samarbeidsmøter med 4H Norge.

Utover målsettinger og føringer i Norske 4H-alumners vedtekter § 4 og § 8.5, skal styre sørge for at årsmøtets ønsker og vedtak følges opp og tas hensyn til. Årsmøtet er det overordnede styringsorganet i Norske 4H-alumner. 
Link: Vedtekter Norske 4H-alumner (N4HA).pdf


Hva gjør en valgkomite?

Valgkomiteens arbeid består av å nominere kandidater til de ulike vervene som er på valg i et årsmøte. I forbindelse med dette skal de kontakte ulike aktuelle klubber, styrer og enkeltpersoner for å hente inn nominasjoner. Valgkomiteen skal ta hensyn til balanse mellom kjønn, alder, kunnskap og kompetanse i sin endelige innstilling. Medlemmene i komiteen skal ta personlig kontakt med kandidatene de nominerer til verv, og gi god informasjon om hva vervet innebærer. Valgkomiteen er ansvarlig for å presentere sin innstilling på årsmøtet. Om det er relevant er det valgkomiteen som skal fremme forslag om godtgjørelse til styret.


Hva gjør en ordstyrer/ordfører?

En ordfører eller en ordstyrer er ansvarlig for å styre ordet i møter med mange deltakere, som regel årsmøter i 4H-sammenheng. For at et årsmøte skal gjennomføres i ordnede former, er det nødvendig og godt med en ordstyrer som leder diskusjoner, sørger for at de som har bedt om ordet slipper til, at sakslisten blir fulgt, og at nødvendige vedtak og diskusjoner blir gjennomført i henhold til forretningsorden (et dokument som bestemmer hvordan et møte skal foregå).


Hva gjør leder i styret?

Når man blir valgt inn som leder av et styre, sier man ja til å ta på seg det overordnede ansvaret for styrets oppgaver. Leder skal sørge for å holde seg informert om og ha kontroll på arbeidsoppgaver, gjøremål og frister. Leder er ansvarlig for å delegere oppgaver der hen ser det hensiktsmessig eller nødvendig, og skal støtte og følge opp det resterende styret der det er behov. Det er leders oppgave å sørge for at styret tar avgjørelser som er i tråd med hva årsmøtet har bestemt.


Hva gjør en nestleder?

Styrets nestleder skal bistå leder der hen har behov, og skal ellers sette seg inn i leders oppgaver, og være klar for å stille opp og ta over oppgaver når hen er fraværende.


Hva gjør en kasserer?

Når man blir valgt inn i et styre som kasserer tar man på seg oppgaven å ha kontroll på budsjett og regnskap gjennom styreperioden. Det er kasserer som betaler regninger og har kontroll og orden på bilag og andre økonomiske papirer. Kasserer skal sørge for at resten av styret er orientert om økonomien gjennom året, dette innebærer status, større endringer eller avvik. Kasserer er ansvarlig for kontakt med revisor.

Merk: selv om kasserer har hovedansvaret for økonomi i et styre, står alle styrets medlemmer økonomisk ansvarlige for organisasjonens/klubbens økonomi. Dette betyr at hele styret skal være oppdaterte på den økonomiske situasjonen til organisasjonen/klubben til en hver tid.


Hva gjør en sekretær?

Styrets sekretær er ansvarlig for å skrive og sende ut innkallinger og invitasjoner, samt å føre referat fra styrets møter. Referatene skal føres på en slik måte at de som ikke er til stede på møtene har god forståelse av møtenes innhold og styrets arbeid. Sekretær er ansvarlig for å utarbeide en god årsmelding som legges frem på årsmøte. Dette innebærer å ha god oversikt over aktuelle arrangement og annen aktivitet i løpet av styreperioden. Annet skriftlig arbeid og oppgaver som omhandler dokument og tekst faller naturlig til sekretærs oppgaver.


Hva gjør et styremedlem?

Når man velges inn i et styre som styremedlem, skal man sette seg inn i og engasjere seg i styrets oppgaver. Man skal avlaste og bidra der det er nødvendig. Det er naturlig at styremedlemmer får aktive roller i forbindelse med for eksempel hytteturer, klubbaktivitet, og andre ulike arbeidsgrupper.


Hva gjør en klubbrådgiver?

Det varier stort hva en klubbrådgivers oppgaver er, da klubbene rundt om i landet driftes på ulike måter. Generelt kan vi si at en klubbrådgiver er en voksenperson som skal hjelpe klubbstyret med å styre klubben, være en god rollemodell og en trygg voksenperson. Som klubbrådgiver må du sette deg inn i klubb- og prosjektarbeid.