Retningslinjene er gjeldande for alle 4H-klubbar, 4H-gardar, 4H i fylka og 4H sentralt.

  • Fotografen skal alltid spørje dei som blir avbilda om det er greitt at ein tek bilete og informere om kva ein skal bruke bileta til. Dei som motset seg dette skal ikkje bli avbilda.

 

  • Er ein eller fleire bestemte personar i hovudfokus for biletet, skal ein alltid ha samtykke frå alle som direkte eller indirekte kan identifiserast før biletet blir publisert. Er dei som er avbilda under 15 år, må òg dei føresette samtykke til publiseringa.

 

  • Er det situasjonen eller aktiviteten som er hovudfokus i biletet, kan biletet vanlegvis bli offentleggjort utan samtykke frå dei avbilda. Dette gjeld så lenge bileta er harmlause og ikkje på nokon måte kan kjennast krenkande for dei som er avbilda. Men ha likevel som hovudregel; spør først – og respekter svaret.

 

  • Samtykke treng ikkje vere skriftleg, men det skal ikkje vere rom for tvil om at samtykke verkeleg er gjeve. Samtykket må vere ei aktiv handling. Den som skal publisere bileta må informere om kva opplysningane og bileta skal brukast til og kor tid dei eventuelt skal slettast.

 

  • Ver spesielt varsam ved publisering på nett. Vurder om det er naudsynt å ta med namn på personane som er avbilda. Dess fleire opplysningar som blir lagt ut, dess større sjanse er det for at opplysningane blir misbrukte.

 

  • Ved offentleggjering av bilete skal opphavsmannen (den som har teke biletet) bli kreditert med fullt namn. Skriv namnet i biletteksten.

 

  • Ha alltid løyve frå opphavsmann eller den som har retten til biletet før du publiserer det.

Retningslinjene for biletbruk i 4H er utarbeidde i samarbeid med Datatilsynet.