Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap rapporteringen er delt inn i fem deler (faner/kulepunkt):

  1. Arrangement i klubben

  2. Amatørteater og underholdning

  3. Volleyballaktivitet

  4. Årsregnskap og årsplan

  5. Årsmelding i ord

De første 3 er arkfanene om gjennomførte aktiviteter er frivillig, og vi trenger kun ca tall. 
Det er en stor fordel for 4H at dere fyller ut disse arkfanene. Informasjonen blir brukt videre i rapporter, søknader og Årsmelding for å synliggjøre alle den gode aktiviteten vi har ute i klubben til våre samarbeidspartnere. Trykk på spørsmålstegnene så får du hjelpetekst til de aktuelle punktene.

Husk å trykke lagre før du går videre til neste pnkt!1) Arrangement i klubben

Tall på antall styremøter, klubbmøter, ca. tall på andre arrangement. 


2) Amatørteater og underholdning

Ca-tall type produksjoner, framføringer, deltakere og publikum fra for eksempel høstfest.


3) Volleyballaktivitet

Ca-tall på antall treninger, turneringer og spillere.


4) Årsregnskap og årsplan – (obligatorisk)

Ved å fylle ut denne arkfanene og Årsrapport innen 1 .desember er klubben  med i frifond og momskompensasjonssøknaden i påfølgende år.

Årsmeldingsperiode

Her skriver du inn det årstallet du skal rapportere for (foregående år).
Vi anbefaler at du har det signerte regnskapet foran deg før du begynner og legger inn tallene. Trykk på spørsmålstegnene om du trenger mer informasjon før du fyller inn tall.


5) Årsmelding i ord (obligatorisk)

Her har dere mulighet til å skrive mer om aktivitetene i klubben – max 13000 tegn. 

Årsrapport (dato for årsmøte).

Utfyllng av årsraport må gjøres etter nyttår - med en frist 31. januar. Det er nyvalgt leder som kan gjøre dette. Derfor er det viktig at verv er endret og oppdatert. Årsrapporten er en godkjenning/signatur der leder stadfester at det som står i årsmeldingen er korrekt. Det skal kun skrives inn årsmøtedato og årstall det rapporteres for (foregående år). Husk å lagre!


Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.  Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.

Det er driftsutgifter/kostander uten finanskost som er utgangspunktet for momskompensasjonssøknaden. I tillegg må vi trekke fra diverse poster som dere ser av pkt 7. -9. i tabellen nedenfor. Dette gjelder ikke for alle klubber, men det er noen som er berørte så vennligst ta en gjennomgang. De som i hovedsak er berørte, er de som har en naturmøteplass eller leier ut lokaler til andre.

Momskompensasjon
4Utgifter uten finanskostnader.Dette er utgifter/kostnader hentet fra signert regnskap, med fratrekk fra finanskostnadene. Finanskostnader er typiske bank-, Vipps- og rentegebyr. Det er det beløpet som er underlag for videre søknad til momskompensasjon.
7ByggekostanderDet blir ikke gitt kompensasjon for ny-, på, og ombyggingskostnader på bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det blir derimot ytt kompensasjon for vedlikeholdskostnader så lenge disse ikke gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie.
8AvskrivningerHensikten med denne posten er at aktiverte kostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom, på lik linje med kostnadsførte ny-, på-, og ombyggingskostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom ikke skal kompenseres. Dette er en generell avgrensning som gjelder alle søkere. Avskrivninger knyttet til driftsmidler som biler, kontormaskiner og lignende, kan tas med i søknadsgrunnlaget.
9  Drift og vedlikehold Dersom en organisasjon disponerer et bygg, anlegg eller eiendom som er til utleie, skal organisasjonen gjøre fradrag for kostnader knytt til utleie og utleieobjektet. Fradraget skal også gjøres ved fremleie/videreutleie.
10MomskompensasjonDette beløpet er det som vil bli brukt som søknadsbeløp for momskompensasjon. Momskompensasjon blir utbetalt i medio desember i forhold til driftskostnader året før.

     
Se mer om avgrensninger tilknyttet momskompensasjon på Lotteritilsynet sine nettsider.

Til informasjon: KPMG reviderer 4H Norge sin momskompensasjonssøknad, inkludert klubber og fylker, før den oversendes Lotteritilsynet. Under revisjonen tar KPMG kontroller hos klubber, fylker og 4H Norge sentral. De går da inn i regnskapet og kontrollerer at regnskapet er signert, at tallene er ført inn riktig og at vi har gjort fratrekkene vi er pålagt.


Frifond

Du får oppgitt hva klubben fikk tildelt av Frifond-midler foregående år. Dette skal klubben rapportere på ved årets rapportering.

Før inn beløpet som er brukt og legg inn en liten beskrivelse av hva dere har gjort. Legg gjerne ved bilder i vedlegg.

Har dere Frifond-midler igjen, får der tilsendt en faktura i begynnelsen av desember. Denne oppfordrer vi dere til å betale så raskt som mulig, for å sikre at klubben får utbetalt midler innen året. Mottar vi ikke dette beløpet innen fristen, vil dere ikke få utbetalt nytt beløp.

Les mer om Frifond på våre ressurssider.

Vedlegg: husk å legge ved det som er spesifisert i "pkt 3 e)" (se listen over).