På årsmøtet blir det valt ein leiar, 4 styremedlemer og 3 varamedlemmer. I utgangspunktet er det leiaren og styremedlemmane som utgjer styret og har stemmerett på møta, men det svært vanleg å inkludere også varamedlemane i arbeidet. I vårt fylke blir alle innkalla til styremøta og varamedlemmer engasjerer seg gjerne i arbeidsgrupper. 

For eit best mogleg samarbeid, treng styret å fordele oppgåver. Like etter årsmøtet deler styret derfor roller og ansvarsområder mellom seg. Styret kan i tillegg engasjere andre frivillige til ulike oppdrag. Fordelinga skjer etter interesse og kompetanse. Alt styret vedtar og gjer, er eit felles ansvar.

Økonomi 
 • rapporterer til styret om økonomisk status på kvart styremøte
 • har oversikt over og kontakt med alle som har økonomiansvar i prosjekt/arrangement/tiltak 
 • har tilgang til alle underbudsjett og ser at desse blir fulgt opp og justert
 • får tilsendt rapportar frå rekneskapsførar
 • årsavslutning
 • leier arbeidet med å utarbeide budsjettforslag
 • presenterer årsrekneskapet på årsmøte
 • har kontakt med rekneskapsførar 
Skrivar
 • ansvar for å skrive referat frå styremøta
 • følger med på at nettsida alltid er oppdatert. Seier frå til tilsette dersom noko bør utbetrast
 • passar på at blir utarbeida planar for publisering på sosiale media
 • passar på at det blir utarbeida ein informasjonsplan for fylke og passer på at denne blir fulgt 
 • leier arbeidet med årsmelding
Nestleiar 
 • er leiaren si høgre hand og samtalepart. Er leiaren borte, er det nestleiar som leier møtet
 • hjelper til og overtek gjerne nokre oppgåver, dersom leiar har for mykje å gjere
 • held seg oppdatert
Varamedlem
 • er ein fin rolle dersom du er heilt fersk i organisasjonsarbeid
 • har berre stemmerett på møta dersom styremedlem(ar) ikkje er til stades
 • blir i fylket vårt kalla inn til alle møter og inkludert i arbeidet

 

I tillegg til dette, dukkar det opp prosjekt og tiltak gjennom året.