Junioragentane er ein serie med oppdrag for deg som er junior og som ynskjer å skapa trivsel, samhald og spreie glede i klubben din. Og ikkje minst er junioragentane ute etter å passe på at alle i klubben er med og har det fint. Oppdraga som er knyta til det å vera Junioragent er laga slik at ein skal læra meir om og utfordra seg sjølv og andre. Difor kan det vera kjekkast om ein er 2 – 4 stykk i same klubb som har Junioragentane som prosjekt. 

Følgande oppdrag finnast i serien Junioragentane:

Junioragentane: Refleksjonsoppgåve (denne bør du gjere først)

Junioragentane: Utfordringsliste

Junioragentane: Hald ein friluftsaktivitet 

I dette oppdraget skal du planlegge og halde ein leik for klubben din på eit av klubbmøte som alle kan vera med på. Begge alternativa i dette oppdraget er leiker som inkluderer alle, og som alle kan vera med på.

Vel mellom:

1. Finn nokon som: sjå dokument

Framgangsmåte:

 • Print ut nok ark slik at alle i klubben får eit kvar.
 • Del ut arka og sett ei tid på kor lenge leiken skal vare.
 • Når tida har gått ut kan ein snakke saman om det var nokon påstandar som var vanskelegare enn andre å finna nokon til. Har ein lært noko nytt om dei andre i klubben?

2. Kven leder leiken:

Framgangsmåte:

 • Alle står i ring på golvet.
 • Send ein person ut på gangen som skal vera detektiv.
 • Når detektiven er gått ut, så vel gruppa ein leiar.
 • Leiaren skal starte ulike bevegelsar, som for eksempel å klappe, klappe på hovudet, trampe og liknande. Dei andre i ringen skal umiddelbart gjer det same.
 • Kall inn detektiven, som no har tre forsøk på å gjetta kven leiaren er, mens leiaren vekslar på bevegelsar som gruppa følger.
 • Send ut ny detektiv og vel ny leiar etter dei tre forsøka.
 • Det er viktig at den som er leiar gjer bevegelsar som ein veit alle i klubben klarer å gjer.
 • Reflekter saman etterpå. Kvifor er denne leiken ein del av det å inkludera å skapa trivsel? Å sjå kven som skil seg ut i mengden, som kanskje ikkje har det så greit, kan ofte vera vanskeleg, og det er difor viktig å ha skjerpa sansar for å kunne hjelpe andre.

Lykke til!