Reindrift er en viktig del av den samiske tradisjonen. Siden reindriften baserer seg på at dyrene beiter på utmarksbeite hele tiden, er det å flytte reinflokken mellom et vinterbeite og et sommerbeite en viktig del av den tradisjonelle reindriften. Flyttingen gjør at reinen får bedre tilgang til mat året rundt, og at beitekapasiteten utnyttes på en bedre måte.

I dette oppdraget skal du lære mer om, og være med på, reinflytting om våren. For reinflytting om høsten, se eget oppdrag.

Vårflyttingen kalles davásjohttin (flytting mot nord). Den skjer rett før kalvingen tar til i begynnelsen av mai. Det ligger i reinens natur å flytte på seg i denne perioden, og derfor setter gjerne simlene (hunnreinen) i vei av seg selv. De søker etter områder uten snø, for der finner de mye næringsrik mat som de må få i seg før kalvingen starter og før de har nådd kalvingsplassene sine.

Det varierer veldig hvor langt reinen flytter seg. Noen steder flytter den seg bare noen titalls kilometer, mens andre steder flytter reinen seg opp til 400 km. Det varierer også om reinen vandrer på egenhånd, eller om flokken blir ført eller ledet av reindriftsutøverne. Hvis du skal være med på reinflytting, er dette noe som er lurt å undersøke og lære mer om.