På årsmøtet blir det valt ein leiar, eitt styremedlem (økonomi), eitt styremedlem (skrivar), eitt vanleg styremedlem og 3 varamedlemmer. I utgangspunktet er det leiaren og styremedlemmane som utgjer styret og har stemmerett på møta, men det svært vanleg å inkludere også varamedlemane i arbeidet. I vårt fylke blir alle innkalla til styremøta og varamedlemmer engasjerer seg gjerne i arbeidsgrupper. 

Alt styret vedtar og gjer, er eit felles ansvar.

Økonomi 
 • rapporterer til styret om økonomisk status på kvart styremøte
 • har oversikt over og kontakt med alle som har økonomiansvar i prosjekt/arrangement/tiltak 
 • har tilgang til alle underbudsjett og ser at desse blir fulgt opp og justert
 • får tilsendt rapportar frå rekneskapsførar
 • årsavslutning
 • leier arbeidet med å utarbeide budsjettforslag
 • presenterer årsrekneskapet på årsmøte
 • har kontakt med rekneskapsførar 
Skrivar
 • ansvar for å skrive referat frå styremøta
 • følger med på at nettsida alltid er oppdatert. Seier frå til tilsette dersom noko bør utbetrast
 • passar på at blir utarbeida planar for publisering på sosiale media
 • passar på at det blir utarbeida ein informasjonsplan for fylke og passer på at denne blir fulgt 
 • leier arbeidet med årsmelding

For eit best mogleg samarbeid, treng styret å fordele oppgåver. Like etter årsmøtet deler styret roller og ansvarsområder mellom seg. Styret kan i tillegg engasjere andre frivillige til ulike oppdrag. Fordelinga skjer etter interesse og kompetanse.

Nestleiar 
 • er leiaren si høgre hand og samtalepart. Er leiaren borte, er det nestleiar som leier møtet
 • hjelper til og overtek gjerne nokre oppgåver, dersom leiar har for mykje å gjere
 • held seg oppdatert
4H-gard
 • passar på at 4H-garane i fylket er synlege i sine informasjonskanalar
 • passar på at fylket alltid har fokus på rekruttering av nye gardar
 • passar på at alle 4H-gardane er godkjent (godkjennes for 5 år om gongen)
 • følger med på det som skjer i 4H-gård Norge
 • ansvar for at styret alltid er oppdatert i forhold til 4H-gardsarbeidet
Varamedlem
 • er ein fin rolle dersom du er heilt fersk i organisasjonsarbeid
 • har berre stemmerett på møta dersom styremedlem(ar) ikkje er til stades
 • blir i fylket vårt kalla inn til alle møter og inkludert i arbeidet
Kursadministrator for Superhelg (gjerne to personar)
 • har god kontakt med fylkesstyrerepresentant/ 4H-kontoret før og under kurset
 • skaffer instruktørar den informasjonen dei treng før, under og etter kurset
 • held oversikt over deltakarlister og liknande under kurset
 • har kontakt med arrangørklubben før, under og etter kurset 
Vervegruppe 
 • utarbeider vervestrategi 
 • arbeider for å auke tal medlemar, klubbar og 4H-gardar 
 • arbeider for å auke tal deltakarar på arrangement i regi av 4H Hordaland
Synleggjeringsgruppe
 • Ta kontakt med PR-ansvarleg for kvart fylkesarrangement for å høyre om dei treng bistand eller råd

 • Stiller gjerne på oppdrag for å synleggjere ulike tiltak både i klubb og i fylket

 • syt for at planar for publisering på sosiale media blir gjennomført

 

I tillegg til dette, dukkar det opp prosjekt og tiltak gjennom året.