Kunngjøring av fylkesårsmøte i 4H Trøndelag 2023 

I henhold til §2, pkt. 3 skal fylkesårsmøtet i 4H Trøndelag kunngjøres åtte (8) uker før fylkesårsmøtet avholdes.  

 

4H Trøndelag kunngjør med dette at fylkesårsmøtet avholdes lørdag 16. mars, kl. 11.00 i auditoriet på InnoCamp i Steinkjer. Fremmøte fra kl. 10.30 

 

Klubber som ønsker å fremme saker til fylkesårsmøtet må sende dette innen seks (6) uker før årsmøtet til ordfører eller leder i fylkesstyret. Dvs. senest 3. februar 2024.  

Saker sendes til borgy.grande@gmail.com eller leder.trondelag@4h.no  

 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:  

 

  1. To (2) representanter valgt av klubben blant tellende medlemmer pr. 31.12. Minst en av representantene må være i plakettløpet 

  1. Fylkesstyrets medlemmer. 

  1. To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte. 

  1. En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne velges av og blant  

de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

  1. En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de  

frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

  1. En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

  1. En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. 

  1. Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet. 

  1. Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet 

I tillegg kan 4H-klubbene møte med en eller flere observatører.  

 

Praktisk informasjon:  

Påmelding via medlemsregisteret. Det er viktig at du krysser av om du har stemmerett eller er observatør (uten stemmerett). Det er medlemmene i klubben som bestemmer hvilke to som har stemmerett.  

Husk at minst en av representantene til klubben må være i plakettløpet. Den andre kan være klubbrådgiver.  

 

Deltakeravgift er 350 kr. per deltaker. Klubben vil bli fakturert i etterkant.  

Det blir sendt ut flere praktiske opplysninger etter påmeldingsfristen. Sakspapirene sendes kun ut elektronisk.  

 

Rammeprogram:  

10.30 Ankomst og registrering 

11.00 Årsmøtet starter 

12.00 Lunsj 

12.45 Generaldebatt 

13.45 Pause 

14.00 Møtet fortsetter 

17.00 Årsmøtet ferdig 

 

Underveis i årsmøtet vil det være pauser, og trivselsagentene vil i samarbeid med fylkesstyret dra i gang litt lek og moro.  

Kanskje kommer også påskeharen? 

  

Påmeldingsfrist: 4. mars via medlemsregisteret. 

Medlemsorganisasjoner sender mail til 4htrøndelag@4h.no for påmelding.  

 

Sakspapirene sendes ut på epost og legges ut på nettsiden tre uker før årsmøtet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Dagunn O. Moum                Borgny Grande 

Fylkesstyreleder                  Årsmøteordfører 

 

 

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I 4H TRØNDELAG 2024

1. Åpning ved fylkesleder og årsmøteordfører.

2. Navneopprop.

3. Valg av referent til å føre protokollen

4. Forretningsorden for årsmøtet.

5. Godkjenning av innkalling og saksliste.

6. Valg av to (2) repr. til å skrive under protokollen sammen med ordføreren.

7. Årsmelding for 2023.

8. Regnskap for 2023.

9. Generaldebatt.

10. Revidert årsplan for 2024 og årsplan for 2025.

11. Revidert budsjett 2024 og budsjett 2025.

12. Innkomne saker. Må være fylkesstyret i hende innen lørdag, 3. februar.

        12.1.Innkommen sak: Strategi 2024-2030 (Strategi for 4H Norge)

13. Tilsetting av revisor.

14. Valg
a) Ordfører og varaordfører, funksjonstid ett (1) år.
b) Medlemmer til fylkesstyret valgt i følgende rekkefølge:
1. Leder for fylkesstyret med funksjonstid ett (1) år
2. To (2) styremedlemmer med funksjonstid to (2) år
Dersom lederen velges blant fylkesstyrets øvrige sittende medlemmer, velges ytterligere ett (1) styremedlem med funksjonstid ett (1) år.
c) To (2) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge, funksjonstid ett (1) år.
d) Ett (1) medlem til valgkomiteen, funksjonstid tre (3) år.
e) Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år.

 

Alle valg foretas blant 4H sine medlemmer. Klubbrådgivere og andre må være alumnmedlemmer eller støttemedlemmer for å være valgbare.