Kompostering gjer om organisk avfall til fruktbar jord, og ein binge gjer den prosessen mogleg. Jorda ein får frå komposteringa kan erstatte kjøpsjord med å dyrke og vedlikeholde plantebedd.

Der finst to typar kompostbinger:

  • Kaldkompost, som ein brukar til å bryte ned gras, løv og organisk avfall ute.
  • Varmkompost, som hovudsakeleg tek imot organisk matavfall.

Ein kompostbinge kan byggast eller kjøpast. I nokre komunar kan ein dessutan søka om tilskot for å kompostera sitt eige matavfall.