Innkalling og sakliste til fylkesårsmøte 4H Hordaland

De er med dette kalla inn til fylkesårsmøtet i 4H Hordaland, søndag 12. februar 2023 på Jondal skule. Møtet startar klokka 09.30 og vert avslutta klokka 15.00.

Deltakaravgifta er kr 500,- pr. person. Dette inkluderer lunsj og kaffi på møtet.

Fylkesårsmøtet er samansett av 2 representantar frå kvar 4H-klubb i fylket, ein frå kvar av 4H Norge sine medlems- og støtteorganisasjonar som har fylkeslag i Hordaland/Vestland, og i tillegg ein frammøtt representant frå kvar av desse medlemsgruppene; arrangementsmedlem, kløvermedlem og støttemedlem.

Årsmøtet er det høgaste organet i fylket, og grunnlaget for 4H-arbeidet vert lagt her.

Dersom du eller klubben din har sakar som de ynskjer å diskutere på årsmøtet, må dei sendas inn skrifteleg til kontoret innan 15.januar 2023.

Sakspapir og vedtekter vert sendt ut seinast 3 veker før årsmøtet pr. e-post til dei påmeldte og klubbrådgjevar A i kvar klubb. I tillegg vert sakspapira lagt ut på heimesida til 4H Hordaland.

Påmeldingsfristen er 10. januar 2023. (utsatt til 12. jan) Gå inn på heimesida vår og meld deg på via medlemsregisteret   

Venleg helsing 4H Hordaland                                                    

                                                                    

Jostein Ljones                                                                       Synne Røthe Sandal

Ordførar i årsmøtet                                                                Leiar i 4H Hordaland

 


Sakliste

for fylkesårsmøtet i 4H Hordaland 2023

Søndag 12.februar, Jondal

kl. 09.30 -15.00

Opning

Sak  1. Opprop

Sak  2. Godkjenning av innkalling og sakliste (PDF, 338KB)

Sak  3. Godkjenning av forretningsorden

Sak  4. Val av sekretærar og teljekorps

Sak  5. Val av to personar til å skrive under protokollen

Sak  6. Årsmelding 2022 (PDF, 13MB)

Sak  7. Rekneskap 2022, (PDF, 816KB) revisormelding og uttale frå kontrollutvalet

Sak  8. Handlingsplan 2023-2024

Sak  9. Årsplan 2023 (PDF, 74KB)

Sak 10. Budsjett 2023 (PDF, 287KB)

Sak 11. Førebels årsplan 2024 (PDF, 73KB)

Sak 12. Førebels budsjett 2024 (PDF, 287KB)

Sak 13. Førebels årsplan 2025 (PDF, 73KB)

Sak 14. Førebels budsjett 2025 (PDF, 287KB)

Sak 15. Tilsetting av revisorar

Sak 16. Innkomne saker

Sak 17. Uttalar frå fylkesårsmøtet

Sak 18. Val (PDF, 59KB)

  • Val av leiar
  • Val av styremedlem
  • Val av varamedlemmar til styret
  • Val av ordførar og varaordførar
  • Val av medlemmar til kontrollnemnda
  • Val av kandidat til valnemnd

Avslutning

 

                                                                                                                                           

Praktisk informasjon

Registrering og oppmøte til årsmøtet er frå kl. 09:00. Årsmøtet startar kl. 09:30 og vil verte ferdig ca. kl. 15:00. 

I førekant av årsmøtet er det styrevervskurs for medlemmar i klubbstyra. Årsmøtet er ein del av den demokratiske opplæringa under styrekurset og er obligatorisk for alle deltakarane.

Registrering til årsmøtet må de gjere klubbvis ved adkomst. Det er òg mogleg å møte berre på årsmøtet for representantar frå 4H-klubbane.

Pris:

Kr 1000,- for styrekurs og årsmøte
Kr 500,- for berre årsmøte. Faktura blir sendt til klubbane, som òg betalar reisekostnader.

Påmelding

Påmelding: 

1. Dersom du er medlem og berre skal delta på årsmøte, melder du deg på i denne artikkelen (sjå grøn knapp over). 

2. Dersom du ikkje er medlem, men ønskjer å delta på årsmøtet, skriv du dette i ein epost til Hordaland@4h.no. 

3. Dersom du er medlem og er påmeldt Styrevervskurs eller Inspirasjonssamling, er du automatisk påmeldt årsmøtet. 
 

Medlemsorganisasjonane i 4H er:

Det Norske Skogselskap

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

1 representant frå fylkesleddet i kvar medlemsorganisasjon til 4H Norge møter i Fylkesårsmøtet (§ 2 i vedtektene), utan røysterett.