"Vedtekter" betyr regler eller lover. I vedtektene som gjelder 4H Nordland står det blant annet at årsmøtet skal være sammenstt av:

  • To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter
  • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
  •  Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  •  En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  •  En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  •  En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte til seg andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket.
  • Fylkesstyrets medlemmer