Ordførar 
  • leier fylkesårsmøtet etter gjeldande vedtekter og tradisjon
Kontrollkomiteen (3 personar) 
  • kontrollere at arbeidet i fylkesstyret går slik som det skal. Det inneber å lese gjennom referata, og andre utsendte dokument som kjem på mail gjennom heile året
  • kontrollere økonomien til fylket og sjå om dei syns pengebruken er tilfredsstillande
  • før årsmøtet skrive ei utgreiing om korleis dei syns arbeidet til fylkesstyret har gått, samt korleis økonomien går.
  • Minst eit medlem i komiteen må vere til stades på årsmøtet for å leggje fram utgreiinga