På årsmøtet i 4H Oppland samles representanter fra alle 4H-klubbene i fylket. Foruten vanlige årsmøtesaker skal det markeres at 4H Oppland er 80 år. 

Alle klubber kan stille med to delegater med stemmerett. I tillegg kan så mange som vil delta på årsmøte som observatører. De har talerett, men ikke stemmerett. 

Årsmøtet skal velge nytt styre. Budsjett for 2023 og 2024. Årsplan for 2023 og 2024. Under årsplan kan du som deltaker på årsmøtet være med og påvirke hva 4H Oppland skal gjøre på fylkesnivå i tiden framover. 

Årsmøtepapirene vil bli lagt ut etterhvert som de blir ferdige. 

Sakspapirer sendes ut til alle påmeldte etter 1. mars. 

I henhold til vedtektene for fylkeslag sier §2 dette om fylkesårsmøtet: 

§ 2.  Fylkesårsmøte

 1. 4H-Fylkesårsmøtet er øverste myndighet i 4H-fylket. Fylkesårsmøtet har et overordnet ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet i fylket.
 2. Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

 

 1. To (2) representanter valg av klubben blant tellende medlemmer pr 31.12.
 2. Fylkesstyrets medlemmer.
 3. To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
 4. En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene.
  Denne velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
 5. En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene.
  Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
 6. En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene.
  Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.
 7. En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.
 8. Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet.
 9. Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet

 

 1. Ordinært fylkesårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Nærmere tid og sted fastsettes av fylkesstyret i samråd med ordføreren i fylkesårsmøtet og kunngjøres åtte (8) uker før fylkesårsmøtet avholdes.
   
 2. Fylkesårsmøtet skal offentliggjøres for arrangementsmedlemmer og kløvermedlemmer ved at sakspapirene legges ut på hjemmesiden til 4H-fylket.
   
 3. Fylkesårsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med saksliste og saksdokumenter til sakene som skal behandles (se §2. punkt 10.) skal sendes ut sammen med fylkesstyrets innstilling tre (3) uker før årsmøtet avholdes.
   
 4. Rett til å fremme saker til fylkesårsmøtet har 4H-klubbene, 4H-fylkesstyret, medlemmer i sentralstyret i 4H Norge, medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene. For forslag til vedtektsendringer gjelder § 4.
   
 5. Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst 1/3 av de stemmeberettigede årsmøterepresentantene fra 4H-klubbene er til stede. Dersom fylkesårsmøtet ikke har mer enn 1/3 av de stemmeberettigede til stede må årsmøtets vedtak godkjennes av sentralstyret for å være gyldige.
   
 6. Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmene) når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer.
   
 7. Fylkesårsmøtet skal åpnes med 4H-løftet jfr. § 2 vedtekter for 4H Norge.
   
 8. Ordinært fylkesårsmøte skal behandle:

  Konstituering av fylkesårsmøte:
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av referent til å føre protokollen.
 3. Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren.
 4. Godkjenning av forretningsorden.

 

Saker:

 1. Årsmelding fra fylkesstyret.
 2. Regnskap og revisjonsberetning.
 3. Innkomne saker. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest seks (6) uker før årsmøtet.
 4. Generaldebatt.
 5. Årsplan.
 6. Budsjett.
 7. Eventuelle vedtektsendringer
 8. Tilsetting av revisor.
   

Valg av:

 1. Ordfører og varaordfører for fylkesårsmøtet. Funksjonstid ett (1) år.
 2. Medlemmer til fylkesstyret:
   1. Leder for fylkesstyret velges først med funksjons­tid ett (1) år.
   2. Fire (4) styremedlemmene velges for funksjonstid to (2) år slik at en (2) og to (2) er på valg annet hvert år.
   3. Dersom den som er oppnevnt blir valgt som leder velges ett (1) ekstra styremedlem med funksjonstid ett (1) år.
 3. Tre (3) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge. F­u­n­k­sj­on­s­tid ett (1) år.
 4. Representant(er) med vararepresentant(er) til landsmøte for 4H Norge
 5. Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid to (2) år. Det velges to (2) og ett (1) medlem annet hvert år.
 6. Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år
   
 1. Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer. Minst en av representantene må være i plakettløpet.
   
 2. Medlemmene i fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.
   
 3. Det skal være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Ved personvalg utenom leder og styremedlemmer, skal det være skriftlig valg dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat.
   
 4. Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet.

 

 1. Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret eller minst 1/3 av årsmøte-representantene forlanger det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen kan behandles. Innkalling og tidsfrister er som for ordinært fylkesårsmøte.
   
 2. Reise‑ og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av den de representerer.

4H Oppland har avvik fra normalvedtektene når det gjelder sammensetning av fylkesstyret: 

§ 6. Fylkesstyret sin sammensetning:

Fylkesstyret har seks (6) medlemmer: Leder, nestleder og fire (4) styremed­lemmer.

  • Seks (6) styremedlemmer valgt av fylkesårsmøtet blant 4H sine medlemmer                                                        
 • Av disse seks (6) velges en leder på fylkesårsmøtet
 • Nestleder velges på første styremøte etter årsmøtet
 • Minst ett av medlemmene skal være i plakettløpet
 • Det velges to (2) varamedlemmer i nummerrekkefølge
 • En representant til relevante samarbeidspartnere kan få tilbud om å
 • møte på fylkesstyremøtene uten stemmerett