Plakettmottakerne var fra Jevnaker i sør, Lom i nord og Vang i vest. Gjennom minimum sju aktive år i 4H har det fullført sitt årlige 4H-prosjekt, de har sittet i klubbstyrene og deltatt på medlemsmøter i egen klubb. Mange har vært på fylkesleir, ulike kurs i regi av fylket og på lands- eller nordisk leir. 

Guri Årnes, fylkesstyreleder åpnet sermonien der hun roste 4H-erne for deres engasjement. Gjennom 4H hadde de lært prosjektledelse. Dere har fått mange venner for livet. 

Hun leste det andre versjet hentet fra diktet "Fordi du fortjener det" av Elias Esteban Omberg

Våg å stå frem, vis hvem du er! Vis verden selvsikkerhet, uansett vær

Samme hvor hardt det blåser, eller bøtter ned!
Finn ut hvem du vil være, og få det til å skje

Det er ikke lett å være ung i denne generasjonen
Skal du høre på drømmene dine, eller vennene dine fra skolen?

Sett deg selv først, forstå at du har en enorm verdi
Velg vennene dine med omhu, etter hvem som er her for å bli

Ikke vær som alle andre, vær deg, det er nok!
Vis deg frem til verden, og ikke legg på noe lokk

Ikke frykt andres tanker, det vil holde deg tilbake
Ikke røp hva du skal, vis dem resultatet

Det finnes kun én av deg, og det gjør deg unik
Så behandle deg selv og din egen kropp slik

Hvorfor?
Fordi du fortjener det

Knut Erik Ringli fra Furustrand 4H fortalte om sin vei til 4H-plaketten. De årlige prosjektene har vært knytta til naturen: Stølssommer, hund, jakt og fangst, på setra, avløser, traktor, snekring. Sin første fylkesleir var han på i 2016 og siden har han møtt opp. I sommer var han for første gang på storleir, Nordisk i Lom. Han har vært på mange styrevervskurs og storkurs. Gjennom de ulike 4H-aktivitetene på fylkes- og nasjonalt plan har han fått mange nye og nære venner. 

Siri Bøje Kvandalsvoll hilste fra OPAL 4H og håpet at mange ville bli med videre som alumner. 

Aud Hove stilte opp og hedret plakettmottakerne med velvalgte ord. 

Kjære 4H-arar!

Klart hovud – Varmt hjarte – Flinke hender – God helse

Vi treng aktive og samfunnsengasjerte ungdommar med ansvarskjensle og respekt for natur og menneske meir enn nokon gong! 

Mottoet «å lære ved å gjere» eller «learn by doing», som vi seier i Skjåk, er både viktig og riktig. Det er ikkje alt vi kan lese oss opp til å klare utan å ha fått testa det sjølve og vi vil alltid komme opp i situasjoner der vi må finne praktiske løysingar på ting - og da er det fint å ha øvd seg litt på det frå før. Bjørn Dæhlie vann heller ikkje gull fyrste gongen han gjekk på ski.

 

Vi lever i eit samfunn som distanserer seg frå det opprinnelege og det praktiske i all vår velstand. Eit samfunn med større og større fokus på rettigheiter til den enkelte framfor kva pliktar vi i fellesskap har og oppgaver vi bør og må løyse saman.

Alt det 4H står for og det dykk uttrykker med eit klart hovud, eit varmt hjarte, med flinke hender og for god helse - kombinert med ansvarsfølelse og respekt for natur og kvarandre - er oppskrifta på og eit godt grunn for ei god framtid. 

 

Vi må ta historia vår med inn i framtida. Kjenne til røtene våre for å forstå nåtida og forme framtida.

Vi treng tradisjon og innovasjon – hand i hand.

Dessverre ser vi i aukande grad ei polarisering, vi opplever krig i Europa - Ukraina, det skjer forferdelege overgrep på befolkinga i Gaza, USA er i krig med seg sjølv – derfor treng vi kunnskap og venskap over både kommune- fylke- og landegrensene - slik dykk hadde det på leir i Lom i sommar og som 4H legg vekt på.

 

Totalberedskapskommisjonen, som vart satt ned rett før krigen i Ukraina braut ut, hadde som mandat å vurdere og fremme forslag til korleis samfunnet sine samla ressursar kan og bør innrettast for å vidareutvikle samfunnssikkerheit og beredskap - for at du og eg skal ha det både trygt og godt.

 

Og her har dykk eit godt grunnlag når eit av hovudanbefalingane frå Totalberedskapskommisjonen er «Ein motstandsdyktig og uthaldande befolkning» - der befolkinga sin eigenberedskap blir trekt fram. Fleire må kunne klare seg sjølve, slik at storsamfunnet kan ta seg av dei som treng hjelp ved kriser. Det handlar om å ha evne til å førebu seg på å håndtere uønska hendingar. Det dykk har lært opp gjennom alle trappestega mot ein plakett vil hjelpe dykk i å ta kloke val, sjå og finne løysingar og til ein viss grad klare dykk sjølve i situasjonar der kanskje andre kjem til kort og kanskje i større grad kunne hjelpe andre?

 

Ved at dykk i dag får 4H-plaketten har dykk vist at dykk står i eit arbeid, ein tanke, ei retning over lengre tid. Dykk har teke stega oppover 4H trappa - steg for steg, merke for merke. 

Det vitnar om kontinuitet, ansvarsfølelse og målbevissthet. 

Ta med dykk alt dykk har lært videre i utdanning, i arbeids- og i familielivet til det beste for dykk sjølve og for samfunnet - for naturen og menneska!

Gratulere med dagen!