Det kan søkes om:

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter). 
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Det kan ikke søkes om:

 • Tapte inntekter på pengegaver
 • Medlemskontingenter 
 • Sponsormidler

Hvem kan søke?

Hvis dere svarer ja på alle spørsmålene under så er dere kvalifiserte til å søke om midler:

 • Er dere registrert i Frivillighetsregisteret?
 • Mottok dere under 60% av inntektene fra offentlige tilskudd i 2019?
  Offentlige tilskudd er  f.eks. penger fra kommunen, fylkeskommunen, momskompensasjon og FRIFOND midler).
 • Utgjør det samlede inntektsbortfallet minimum 25 000 kroner eller mer i perioden?

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.Dere kan få inntil 70% av søknadsbeløpet. Søknadsfristen er 15. September.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider. 

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver i fylket eller regionkoordinator hvis du trenger hjelp med søknaden