INNKALLING TIL ÅRSMØTET I 4H VESTFOLD

Det innkalles med dette til fylkesårsmøte:

Fylkesårsmøtet er 4H Norges høyeste organ på fylkesplan. De som skal møte

i fylkesårsmøte er:

  • 2 representanter (betalende medlemmer) fra hver klubb - valgt på klubbens årsmøte
  • 2 representanter fra alumnklubben VIGGA
  • Fylkesstyrets medlemmer
  • Representanter fra hver av 4Hs medlemsorganisasjoner (observatørstatus)

Årsmøtet gir alle som er med i 4H en mulighet til å være med og bestemme. Det er derfor viktig at din klubb/organisasjon møter på årsmøtet. 

Med hilsen

Jill Eirin Undem                                                                     Mariann Hegg  

Ordfører i fylkesårsmøtet                                                  Leder av fylkesstyret 

SAKSLISTE:

1. OPPROP

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

3. VALG AV REFERENT 

4. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TRE REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS.

5. FYLKESSTYRETS ÅRSMELDING 2019

6. NORDGARDSETRA 4H-SETER, ÅRSMELDING 2019

7. REVIDERT REGNSKAP FOR 4H VESTFOLD 20189

8. REVIDERT REGNSKAP FOR NORDGARDSETRA 4H-SETER 2019

9. VEDTEKSENDRING

PAUSE MED MAT

10. ÅRSPLAN 2021

11. REVIDERT BUDSJETT 2020

12. BUDSJETT 2021

13. VALG

14. ORIENTERINGER

15. UTMERKELSER/BLOMSTERUTDELING  

 

Sakspapirer sendes ut til påmeldte to uker før