Utsendingene på 4H Norges landsmøte er selv 4H-medlemmer, og representerer alle fylkene og de ulike nivåene i organisasjonen. I tråd med 4H Norges prinsipper er det altså medlemmene selv som fatter vedtakene på landsmøtet.

Økningen på kr 1300, skal dekke inntektstapet for salg av trykte prosjektheftene, som nå bortfaller (ca. 1 million kroner).

Den digitale prosjektplattformen vil være gratis, og for å kompensere for tapet av inntekter, økes klubbkontingenteten. Økningen kanaliseres direkte inn i arbeidet med å utvikle og drifte den digitale prosjektplattformen.

Et inntektstap på ca 1 million kroner er for stort, i en periode der det er usikkerhet rundt de økonomiske tilskuddene til 4H. Økningen i klubbkontingent gir sentralleddet ca. kr 650 000, som skal brukes i arbeidet med å digitalisere og utvikle de nye digitale prosjektene.

Hva får medlemmene?

Medlemmene og klubbene får et nytt og oppdatert system for prosjektgjennomføring som er helt gratis å bruke. Dette i motsetning til prosjektheftene (som til dels er utdaterte), som de siste årene har kostet kr 100 + porto per hefte, og som de fleste klubber har betalt for selv.

Hvordan hjelper dette klubbene?

Rent økonomisk, betyr dette at frem til nå, hvis en klubb har f.eks. 20 medlemmer, betaler de omtrent kr 2000 per år, for kjøp av prosjekthefter. Nå som klubbene slipper å betale for prosjekthefter, vil økningen på kr 1 300 i klubbkontingent, bety at alle klubber som har minst 13 medlemmer, tjener på denne endringen, ettersom årlige kostnader til 4H-prosjekter går ned.

Inntekter til klubben

Klubber får tildelt Frifond-midler og momskompensasjon, uten videre arbeid, dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Klubben leverer årsmelding og årsrapport via medlemsregisteret, innen fristen
  • Klubben har minst 5 tellende medlemmer (medlemmer under 26 år)
  • klubben er registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret.

En klubb på ca 15 medlemmer kan få mellom kr 10 000 – 12 000 i slike tilskudd, alt etter aktivitet, dersom disse kriteriene innfris.