Årsmøtet er det viktigste møtet 4H Telemark har i løpet av et år. Da velges det nytt styre og vi legger planer for aktivitetene i fylket for tiden som kommer. 

§ 2. Fylkesårsmøte

1. 4H-Fylkesårsmøtet er øverste myndighet i 4H-fylket. Fylkesårsmøtet har et overordnet ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet i fylket.

2 Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

a) To (2) representanter valg av klubben blant tellende medlemmer pr 31.12.

b) Fylkesstyrets medlemmer.

c) To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.

d) En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.

e) En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.

f) En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.

g) En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.

h) Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet. i) Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøte.

Normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge

 

styrevervkurs lærer styremedlemmene i klubbene mer om styrevervene sine (leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem). Både nye og gamle styremedlemmer kan delta, og lære mer om hvilke oppgaver som ligger til de ulike vervene, og hvordan styret skal drifte klubben.

 

Saker sendes til 4htelemark@4h.no