Innkalling til fylkesårsmøte i 4H Sogn og Fjordane

 

4H Sogn og Fjordane kallar inn til fylkesårsmøte på Nordfjord Hotel, sundag 11. februar 2024.

 

4H-klubbane kan møte med 2 representantar med røysterett. I tillegg kan dei møte med observatørar.

Viser til normalvedtektene for 4H-klubbane, §5 Årsmøtet.

f. Val for eit år av:

- 2 representantar med vararepresentantar til årsmøtet for 4H i fylket.


Sakliste:

 

 1. Konstituering av fylkesårsmøte
  1. Opning og namneopprop
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste (PDF, 217KB)
  3. Val av referent og teljekorps
  4. Val av to til å skrive under protokollen
  5. Godkjenning av forretningsorden (PDF, 33KB)
 2. Årsmelding 2023
 3. Rekneskap 2023
 4. Årsplan 2024 (PDF, 63KB) og 2025 (PDF, 63KB)
 5. Fastsetjing av refusjon og godtgjersle for fylkesstyret
 6. Revidering av budsjett for 2024
 7. Budsjett 2025 og 2026
 8. Vedtektsendringar
 9. Årsmøteuttale
 10. Tilsetjing av revisor
 11. Val
  1. Ordførar og varaordførar
  2. Leiar og fylkesstyre
  3. Vararepresentantar til fylkesstyret
  4. Valnemnd
  5. Delegatar m/vara til Landsmøtet

Avslutning

 

Praktisk informasjon:
Registrering og oppmøte til årsmøtet er frå kl. 09:15. Årsmøtet startar kl. 10:00 og vil verte ferdig ca. kl. 15:00. Det bli lunsj på hotellet under møtet.

I førekant av årsmøtet er det SUPERHELG i 4H med styrekurs for medlemmar i klubbstyra. Årsmøtet er ein del av den demokratiske opplæringa under styrekurset og er obligatorisk for alle deltakarane.

Registrering til årsmøtet må de gjere klubbvis ved åtkomst.

Det er òg mogleg å møte berre på årsmøtet for representantar frå 4H-klubbane.

Pris:

Styrekurset er i år GRATIS for klubbstyra!

Klubben betalar kr 400 per deltakar for årsmøtet.
Faktura blir sendt til klubbane, som òg betalar reisekostnader.

 

Påmelding:

Påmelding via link lenger oppe.

Du kan òg melde deg på via «Min side» (oppe i høgre hjørnet) på heimesida 4H Sogn og Fjordane - 4h Legg inn medlemsnummeret ditt og passord, eventuelle allergiar, sjukdomar eller liknande. Årsmøtepapira vert sendt ut på e-post.

 

Merk, påmelding Superhelg: Hugs å melde deg på rett kurs! Du som skal på styrekurs melder deg på «Superhelg = styrekurs og årsmøte» og det delkurset du skal delta på (leiar/nestleiar, sekretær, kasserar, ny i klubbstyret, friluftsliv eller trivselskurs)

Du er automatisk påmeldt fylkesårsmøtet om du ikkje gir melding om noko anna.

Her er ein direkte link til påmelding: Superhelg 2024!

 

Påmelding for medlemsorganisasjonar og andre som vil delta på årsmøtet: Send mail til sfj@4h.no . Pris for deltaking er kr 400,-. Det vert fakturert frå 4H Sogn og Fjordane.

 

Påmeldingsfristen er 21. januar

 

Sakspapira vert sendt til dei påmelde deltakarane 2 veker før årsmøtet. Sakspapira og vedtektene til 4H Sogn og Fjordane kan du òg laste ned frå nettsaka om fylkesårsmøtet

 

Vel møtt!