Pr. 27.05.21


4H-leir sommeren 2021


 • Fra og med 27. mai er vi i myndighetenes trinn 2 for gjenåpning.
 • Folkehelseinstituttet (FHI) definerer sommerleir som «aktivitet for barn og unge av lengre varighet». Med dette menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. I sommer er det tillatt med inntil 200 deltakere på slike aktiviteter. Deltakerne må deles inn i mindre grupper på omtrent 20 personer som holder avstand til de andre gruppene.  Ellers gjelder de generelle rådene for fritidsaktiviteter også for denne type aktivitet.
 • Det oppfordres til forsiktighet ved deltakelse på leir og arrangement, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Hvis du bor i en kommune med forhøyet smittespredning skal du ikke delta på leir eller arrangement i andre kommuner.
 • For å begrense antall personer man har kontakt med – og dermed smitterisikoen – oppfordrer 4H Norge til å begrense antall involverte arrangører og hjelpere til det nødvendige på leir og arrangement. Klubbene må ha de samme voksenlederne gjennom hele leiren.
 • Det er fortsatt en del uklarhet rundt gjennomføring av leir i sommer. Du kan lese mer om det på nettsiden til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Denne saken blir oppdatert så snart mer utfyllende informasjon er klar.

Generelle råd og regler


Om regler og anbefalinger:
Regler og anbefalinger på denne siden er basert på nasjonale myndigheters regler og anbefalinger, samt tolkninger og råd fra LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner).

Klubber og andre arrangører må i tillegg forholde seg til regler og anbefalinger fra lokale myndigheter – først og fremst via kommunens nettside. Det er alltid de strengeste reglene og anbefalingene som gjelder. Kontakt kommuneoverlegen i din kommune dersom du er i tvil om hva som er gjeldende lokale regler og anbefalinger.

Ulike typer aktiviteter:
Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter (deriblant 4H-aktiviter), både ute og inne. Vanlige 4H-møter/-aktiviteter som gjennomføres regelmessig og har de samme deltakerne, regnes som fast organisert fritidsaktivitet. Slike aktiviteter kan og bør gjennomføres, så lenge det ikke er lokale tiltak som sier noe annet. Det anbefales at det er maksimalt 20 personer som møtes til slike aktiviteter. Dersom klubben har flere enn 20 medlemmer, kan klubben deles opp i flere grupper (f.eks. aspirant, junior og senior).

Andre aktiviteter i klubben, som f.eks. juletrefest, overnattingstur osv. regnes som arrangement. Fylkesarrangement som storkurs, styrevervskurs osv. er også å regne som arrangement.

Vurdering og ansvarlig:
For hver enkelt klubbaktivitet må 4H-klubben, ved klubbstyret og klubbrådgivere, vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten.

Klubbrådgiver A er klubbens beredskapsleder, og har derfor et ekstra ansvar for at denne vurderingen blir gjort. Se 4Hs beredskapsplan for mer info om det å være beredskapsleder.

Ta gjerne kontakt med fylkeskontoret for hjelp til vurderingen dersom dere er i tvil.

Avstand:
I utgangspunktet må alle holde minst én meter avstand. Unntaket er de som tilhører samme husstand (bor under samme tak), og de som er i samme kohort på skole og barnehage. 
På fritidsaktivitet (deriblant 4H-aktivitet) kan man la være å holde en meter avstand fra og med 19. januar, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Hygiene:
Alle må sørge for god håndhygiene. Arrangør må sørge for at deltakere har tilgang til å vaske og/eller sprite hendene. Ved bruk av felles utstyr (f.eks. fiskestang, årer, malerkost el.) skal utstyret vaskes eller sprites mellom hver bruker. Kontaktflater skal vaskes/sprites ofte.

Antall:

Fritidsaktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det anbefales å dele klubben opp i kohorter på 20 personer.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet med maks 20 personer innendørs eller maks 30 personer utendørs, så lenge de holder minst en meters avstand.

Sommerleir:

 • Aktiviteter for barn og unge med lengre varighet kan samle inntil 200 deltakere, men de må deles i grupper på ca. 20 personer. 

Arrangement

 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser.
 • Maks 100 på innendørs arrangement dersom deltakerne er under 20 år og fra samme kommune. 
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs uten faste tilviste plasser. 

4H Norge kommer ikke til å tillate mer enn 200 deltakere pr. arrangement i sommer selv om myndighetene eventuelt åpner for flere. 

Arrangør må sørge for at deltakere (som ikke tilhører samme husstand) holder avstandsregelen.

Arrangører/ledere:
Arrangører/ledere telles ikke som en del av antallet deltakere. Det anbefales at hver gruppe har fast(e) ledere(e), og at lederen(e) ikke er leder for flere grupper. Arrangører/ledere skal holde minst en meter avstand til deltakerne.

Smittevernsansvarlig:
Ved alle arrangement skal det være en smittevernsansvarlig som har hovedansvaret for at regler og anbefalinger følges. Hvis ikke annet er avtalt internt i klubben, har klubbrådgiver A denne rollen. 
Smittevernsansvarlig skal føre liste over deltakere, og gi listen til kommunen dersom det har vært smittede på arrangementet. Lista oppbevares i 14 dager.Følgende personer skal holde seg hjemme:

 • Personer som er syke eller lurer på om dem er syke.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som har vært i kontakt med smittede personer.
 • Personer som har vært utenfor Norge de siste 14 dager.

Personer som er i risikogruppen må vurdere hvorvidt de ønsker å delta eller ikke, samt gjerne snakke med arrangør om det er mulig med tilrettelegging.

 


Aktiviteter i 2021


4H Norge ønsker å skape en viss forutsigbarhet til tross for en uforutsigbar tid. Derfor ble det 9. desember 2020 fattet vedtak i sentralstyret om hvilke nasjonale og internasjonale arrangement som skal gjennomføre og hvilke som ikke skal gjennomføres i 2021.

Internasjonale arrangement
Alle internasjonale arrangement (med fysisk oppmøte) til og med 15. august avlyses. Dette inkluderer f.eks. 4H Norges deltakelse på nordisk leir i Sverige sommeren 2021, USA-utvekslingen og IFYE-utvekslingen.

På nyåret vil det bli vurdert om det skal lages alternativ aktivitet for avlyste internasjonale arrangement.

Nasjonale arrangement
Instruktørkurs del 3, fylkesstyreopplæring og voksenlederkurs gjennomføres digitalt. Landsstyremøte og instruktørkurs del 1 gjennomføres fysisk om mulig, men med digital gjennomføring som plan B.

Fylkesarrangement
Fylkesstyret vurderer selv hvilke arrangement som kan gjennomføres – i tråd med myndighetene og 4H Norges regler og anbefalinger.

Følg med på ditt fylkeslag sin nettside, Facebook-side og/eller nyhetsbrev for mer informasjon.

Klubbarrangement
Klubbstyret og klubbrådgiver vurderer hvilke arrangement som kan gjennomføres. Vi oppfordrer klubbene til å gjennomføre så mye 4H-aktivitet som mulig – selvsagt på en koronaforsvarlig måte.

Følg med i klubbens informasjon fra klubben eller ta kontakt med klubbstyret eller klubbrådgiver dersom du har spørsmål om hvilke arrangement som blir gjennomført.

Hvis du sitter i klubbstyret eller er klubbrådgiver, finner du tips til koronaforsvarlig 4H-aktivitet på ressurssidene.

 


Mer om koronaforsvarlig 4H-aktivitet


4H tar koronasituasjonen alvorlig og ber klubbene følge regler og anbefalinger helsemyndighetene og 4H Norge kommer med. Den videre utviklingen følges, og informasjon på nettsiden oppdateres etter hvert som myndighetenes smittevernregler endres.

Det at man ikke vet hvor lenge dagens smittevernregler vil gjelde og hvilke som eventuelt strammes inn eller slippes opp, gjør det vanskelig å planlegge 4H-aktivitet frem i tid. 4H Norge anbefaler at klubber planlegger 4H-aktivitet, men at det lages tre alternative planer: (1) Normal gjennomføring, (2) tilpasset gjennomføring (f.eks. dele klubben i tre grupper) og (3) digital gjennomføring.

Det er viktig at 4H-medlemmene treffes – selv om det er digitalt.

Les mer om koronaforsvarlig 4H-aktivitet på ressurssidene.
 


Spørsmål


Har du spørsmål om korona og 4H? Kontakt 4H-kontoret i ditt fylke.


 

Meld inn /søk om 4H-arrangement

Har arrangør satt seg inn i 4Hs gjeldende retningslinjer for koronaforsvarlig aktivitet?
 
Holdes arrangementet på offentlig eller privat sted?
 
I denne sammenheng regnes f.eks. leide/lånte forsamlingslokaler som offentlig. Privat sted er hus, hytter, hager ol.
Fyll ut dette feltet dersom det er relevant.
Fyll ut dette for å vise at du ikke er en robot.