Pr. 05.11.2020

Generelle råd og regler

For hvert enkelt arrangement, må 4H-klubben, ved klubbstyret og klubbrådgivere, vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Klubbrådgiver A er klubbens beredskapsleder, og har derfor et ekstra ansvar for at denne vurderingen blir gjort. Se 4Hs beredskapsplan for mer info om det å være beredskapsleder.

Myndighetene bruker begreper som f.eks. private sammenkomster og andre/offentlige arrangement. 4Hs arrangement går under kategorien andre/offentlige arrangement, ikke private sammenkomster.

Ta gjerne kontakt med fylkeskontoret for hjelp til vurderingen dersom dere er i tvil. 

Avstand

Alle må holde minst en meter avstand. Unntaket er de som tilhører samme husstand (bor under samme tak) og barn i barnehage- og barneskolealder fra samme kohort de er i på skolen/barnehagen. Ungdomsskoleelever og eldre ungdommer og voksne må holde en meter avstand.

Hygiene:

Alle må sørge for god håndhygiene. Arrangør må sørge for at deltakere har tilgang til å vaske og/eller sprite hendene. Ved bruk av felles utstyr (f.eks. fiskestang, årer, malerkost el.) skal utstyret vaskes eller sprites mellom hver bruker. Kontaktflater skal vaskes/sprites ofte.

Antall:

Det er maksimalt tillatt med 50 personer på innendørs arrangement. Sørg for å ha stort nok lokale til at det er mulig å opprettholde smittevernregler som avstand.

Dersom det er fastmonterte seter er det lov med 200 personer, men 4H Norge anbefaler likevel maks 50 personer.

Det er lov med 200 deltakere utendørs, men 4H Norge anbefaler likevel maks 50 personer ute også.

Dersom samlingen skal være i privat hus/hytte/hage er det maksimalt fem personer som kan delta, i tillegg til de som bor i huset (husstanden).

Grunnen til at 4H anbefaler et lavere antall personer ved innendørs arrangement med fast seteplass og ved utendørsarrangement, er av det anses som utfordrende å klare å opprettholde smittevernreglene med såpass mange personer, spesielt med tanke på ankomst og andre situasjoner hvor det kan blir vanskelig å opprettholde avstandsregelen.

Dersom det er ønskelig å gjennomføre et arrangement med 51-200 personer på innendørsarrangement med fastmonterte seter eller på utendørsarrangement, må det søkes om. Det søkes via søknadsskjema (skjemaet ligger nederst på denne siden).

Smittevernsansvarlig:

Ved alle arrangement skal det være en smittevernsansvarlig som har hovedansvaret for at regler og anbefalinger følges. Hvis ikke annet er avtalt internt i klubben, har klubbrådgiver A denne rollen. 
Smittevernsansvarlig skal føre liste over deltakere, og gi listen til kommunen dersom det har vært smittede på arrangementet. Lista oppbevares i 14 dager. 

Følgende personer skal holde seg hjemme:
  • Personer som er syke eller lurer på om dem er syke.
  • Personer som er i karantene eller isolasjon.
  • Personer som har vært i kontakt med smittede personer.
  • Personer som har vært utenfor Norge de siste 14 dager.

Personer som er i risikogruppen må vurdere hvorvidt de ønsker å delta eller ikke, samt gjerne snakke med arrangør om det er mulig med tilrettelegging.

Reiser og arrangement på tvers av fylkesgrenser:

Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser. 
4H Norge fraråder arrangement på tvers av fylkesgrenser.

Lokale regler:

I tillegg til de generelle smittevernreglene som gjelder hele landet, finnes det er del lokale smittevernregler. Hver klubb må sette seg inn i lokale smittevernregler for sitt område. Kontakt kommuneoverlegen i din kommune dersom du er i tvil.
 

Årsmøte i klubben – fysisk eller digitalt

Til tross for koronasituasjonen, er det viktig at alle klubber gjennomfører årsmøte i november. Det er dessverre ikke mulig å utsette årsmøtet til desember eller senere.

Med dagens smittevernregler vil det være aktuelt for mange klubber å gjennomføre årsmøtet digitalt. Selve møtet kan gjennomføres med verktøy som Teams, Zoom eller lignende – der man ser og hører hverandre. I tillegg kan man bruke verktøy som menti.com / mentimeter.com til votering (stemme). 

Grunnen til at årsmøtet må gjennomføres i november er frister på eksterne tilskuddsordninger. Disse fristene er satt av andre enn 4H, og er ikke mulig for 4H å endre på. Etter gjennomført årsmøte og før 1. desember skal klubben gjennomføre en del rapporteringer, som gjør at klubben får viktige midler (penger) til å drive klubben videre. Rapporteringen fra klubbene i hele landet samles og sendes videre innen en gitt frist.  

Les mer om koronaforsvarlige årsmøter, inkludert tips til gjennomføring av digitale årsmøter.
 

Mer om koronaforsvarlig 4H-aktivitet

4H tar koronasituasjonen alvorlig og ber klubbene følge regler og anbefalinger helsemyndighetene og 4H Norge kommer med. Den videre utviklingen følges, og informasjon på nettsiden oppdateres etter hvert som myndighetenes smittevernregler endres.

Det at man ikke vet hvor lenge dagens smittevernregler vil gjelde og hvilke som eventuelt strammes inn eller slippes opp, gjør det vanskelig å planlegge 4H-aktivitet frem i tid. 4H Norge anbefaler at klubber planlegger 4H-aktivitet, men at det lages tre alternative planer: (1) Normal gjennomføring, (2) tilpasset gjennomføring (f.eks. dele klubben i tre grupper) og (3) digital gjennomføring. Det er viktig at 4H-medlemmene treffes – selv om det er digitalt.

Les mer om koronaforsvarlig 4H-aktivitet på ressurssidene.
 

Spørsmål

Har du spørsmål om korona og 4H? Kontakt 4H-kontoret i ditt fylke.


 

Vurdering av 4H-arrangementer med 51 - 100 deltakere

Skriv inn navn på arrangementet
Skriv inn navn på arrangør og ev. tilhørende 4H-fylke
Skriv inn hvor mange deltagere dere antar skal delta på arrangementet.
Skriv inn kort informasjon om arrangementet
Har tillitsvalgte og ansatte satt seg inn i 4Hs gjeldende retningslinjer?
 
Har deltakere fått informasjon om smittevern i forkant av arrangementet?
 
Har arrangementet en smittevernansvarlig?
 
Kommer dere til å føre deltakerliste, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov?
 
(Listen kan oppbevares inntil 10 dager.)
Holdes arrangementet på offentlig sted?
 
Et offentlig sted er et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
Bruker dere LNUs sjekkliste for smittevern?
 
Fyll ut dette feltet dersom det er relevant.
Fyll ut dette for å vise at du ikke er en robot.