Vi vil at alle skal ha det kjekt på leir, og ber deg difor bruke sunn fornuft, ta vare på
alle rundt deg, oppføre deg fint, gjere noko kjekt for deg sjølv og andre, og følgje
reglane. Leirreglane gjeld alle 4H-arar, 4H-alumnar, leiarar og andre som oppheld
seg i leirområdet.

Generelt sett oppfordrar vi til å lytte til Kardemommelova:

Ein skal ikkje plage andre, ein skal vere grei og snill - og for øvrig kan ein gjere som ein vil!

 

 1. Gjer deg kjend med leirprogrammet og følg det.
 2. Alle skal nytte synleg leirbevis gjennom heile leiren.
 3. Forlat ikkje leirområdet utan lov frå leiaren din.
 4. Gjestar skal registrerast og få besøkskort.
 5. Meld frå til leiaren din om du vert sjuk, skada eller ser nokon andre som treng hjelp, uansett tid på døgnet.
 6. Hald orden i leirområdet og bruk bossbøtter. La brannsløkkingsutstyr og anna leirutstyr vere i fred. Ser du noko bli øydelagd eller skada, meld inn dette til leirkontoret!
 7. I teltleiren skal det vere ro mellom kl. 23 og 07.
 8. Bading er lov i Refjæra, som ligg 22min i fotgange frå leirområdet. Dette gjeld på vilkår av at din leirleiar gjev deg lov. Dei som badar skal vere i følgje med ein leirleiar (1:15) som er svømmedyktig og kan grunnleggjande livredding.
 9. Røyking, bruk av propanapparat og open eld er strengt forbode utanom på tilviste plassar. Dette gjeld òg elsigarett.
 10. Alkohol og andre rusmiddel er ikkje tillate, og fører til automatisk heimreise for eiga rekning.
 11. Energidrikkar (til dømes Red Bull) er ikkje lov å ha med seg eller drikke.
 12. Leirråd kan ta frå deltakarane farlege gjenstandar, som kniv, ved behov.
 13. Ta omsyn til dei andre leirdeltakarane og naboane til leirområdet. Ikkje opphald deg på/i område/bygningar som ikkje er ein del av leirområdet.
 14. Respekter andre sine grenser. Seksuelt krenkande åtferd blir ikkje tolerert. Dette kan være uønskt fysisk kontakt, sårande eller ”grisete” kommentarar eller liknande. 

Alvorleg brot på reglane kan medføre heimsending på eiga rekning.
Avgjerd om heimreise takast av Leirrådet.