4H Finnmark innkaller med dette inn til fylkesårsmøte for 2019

Årsmøtet avholdes i Olderfjord, søndag 1.mars kl 9.30-11.30 2020

Under finner dere informasjon om hvem som kan stille på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med det årlige Storkurset, egen invitasjon og informasjon om dette kommer til alle medlemmer i eget skriv.

Årsmøtedeltakelse

Fra normalvedtektene for 4H i fylkene: 

a) Sammensetning ( av årsmøtet) 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av: - To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter - To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen - To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte. - Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet. - En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet. - En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet. - En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte til seg andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket. - Fylkesstyrets medlemmer.

Innkomne saker til årsmøte må komme skriftlig til fylkesstyret innen to uker før årsmøtet avholdes. Sendes til hanne.kalliainen@4h.no innen 16 feb. merk med "årsmøtet 2019"

Saksliste 

 1. Åpning med 4H løftet
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møtereferent og 2 til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang av årsmelding 2019
 5. Regnskap 2019
 6. Revidert budsjett 2020
 7. Budsjett 2021
 8. Årsplan 2020
 9. Årsplan 2021
 10. Verving /medlemsvekst
 11. Endring av vedtekter for fylket
 12. Innkomne saker
 13. Valg av revisor
 14. Valg av representanter til FNF
 15. Valg av utsendinger til landsmøte
 16. Valg

 

VELKOMMEN!