Innkalling til fylkesårsmøte i 4H Oppland 2021

4H Oppland kaller inn til fylkesårsmøte lørdag 12. mars kl. 11.00. Denne gangen på Teams.

Klubber som ønsker å fremme saker til fylkesårsmøtet må sende dette innen 14. februar til 4H-kontoret eller leder i fylkesstyret.

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

1) To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter

2) To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.

3) Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.

4) En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.

5) En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.

6) En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte til seg andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket.

7) Fylkesstyrets medlemmer.

 

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I 4H OPPLAND 2021

 1. Åpning ved fylkesleder og årsmøteordfører
 2. Navneopprop
 3. Valg av referent til å føre protokollen
 4. Forretningsorden for årsmøtet
 5. Godkjenning av innkalling og saksliste
 6. Valg av to (2) repr. til å skrive under protokollen sammen med ordføreren
 7. Årsmelding for 2020
 8. Regnskap for 2020
 9. Generaldebatt
 10. Revidert årsplan for 2021 og årsplan for 2022
 11. Revidert budsjett 2021 og budsjett 2022
 12. Handlingsplan 2021
 13. Innkomne saker. Må være fylkesstyret i hende innen søndag, 14. februar.
 14. Tilsetting av revisor
 15. Valg

a) Ordfører og varaordfører, funksjonstid ett (1) år.

b) Medlemmer til fylkesstyret valgt i følgende rekkefølge:

 1. Leder for fylkesstyret med funksjonstid ett (1) år
 2. To (2) styremedlemmer med funksjonstid to (2) år

Dersom lederen velges blant fylkesstyrets øvrige sittende medlemmer, velges ytterligere ett (1) styremedlem med funksjonstid ett (1) år.

c) To (2) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge, funksjonstid ett (1) år.

d) Ett (1) medlem til valgkomiteen, funksjonstid tre (3) år.

e) Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år.