Pr. 04.01.2021


Generelle råd og regler


Alle fritidsaktiviteter som er planlagt i perioden 4. – 18. januar 2021 anbefales utsatt til etter 18. januar.

For hvert enkelt klubbarrangement, må 4H-klubben, ved klubbstyret og klubbrådgivere, vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet. Klubbrådgiver A er klubbens beredskapsleder, og har derfor et ekstra ansvar for at denne vurderingen blir gjort. Se 4Hs beredskapsplan for mer info om det å være beredskapsleder.

Myndighetene bruker begreper som f.eks. private sammenkomster og andre/offentlige arrangement. 4Hs arrangement går under kategorien andre/offentlige arrangement, ikke private sammenkomster.

Ta gjerne kontakt med fylkeskontoret for hjelp til vurderingen dersom dere er i tvil.

Avstand:

Alle må holde minst en meter avstand. Unntaket er de som tilhører samme husstand (bor under samme tak) og barn i barnehage- og barneskolealder fra samme kohort de er i på skolen/barnehagen. Ungdomsskoleelever og eldre ungdommer og voksne må holde en meter avstand.

Hygiene:

Alle må sørge for god håndhygiene. Arrangør må sørge for at deltakere har tilgang til å vaske og/eller sprite hendene. Ved bruk av felles utstyr (f.eks. fiskestang, årer, malerkost el.) skal utstyret vaskes eller sprites mellom hver bruker. Kontaktflater skal vaskes/sprites ofte.

Antall:

Alle fritidsaktiviteter som er planlagt i perioden 4. – 18. januar 2021 anbefales utsatt til etter 18. januar. I denne perioden er det maksimalt tillatt med ti personer på innendørs arrangement. Sørg for å ha stort nok lokale til at det er mulig å opprettholde smittevernregler som avstand.

Myndighetene anbefaler å ikke ha besøk eller gå på besøk. 4H-aktivitet i private hjem bør derfor ikke gjennomføres i perioden 4. – 18. januar 2021.

Det er tillatt med 200 deltakere på arrangement med fastmonterte seter, men 4H Norge anbefaler likevel maks ti personer.

Det er lov med 200 deltakere på utendørs arrangement, men 4H Norge anbefaler likevel å kun samles i mindre grupper (helst maks ti personer), også utendørs.

4H anbefaler altså et lavere antall deltakere ved innendørs arrangement med fastmonterte seter og ved utendørs arrangement, enn hva som er tillatt. Dette fordi det anses som utfordrende å klare å opprettholde øvrige smittevernregler med såpass mange personer samlet, samt den generelle anbefalingen om å begrense antall nærkontakter.

Dersom det er ønskelig å gjennomføre et arrangement med 11-200 personer på innendørsarrangement med fastmonterte seter eller på utendørsarrangement, må det søkes om. Det søkes via søknadsskjema (skjemaet ligger nederst på denne siden).

Smittevernsansvarlig:

Ved alle arrangement skal det være en smittevernsansvarlig som har hovedansvaret for at regler og anbefalinger følges. Hvis ikke annet er avtalt internt i klubben, har klubbrådgiver A denne rollen. 
Smittevernsansvarlig skal føre liste over deltakere, og gi listen til kommunen dersom det har vært smittede på arrangementet. Lista oppbevares i 14 dager.

Følgende personer skal holde seg hjemme:

  • Personer som er syke eller lurer på om dem er syke.
  • Personer som er i karantene eller isolasjon.
  • Personer som har vært i kontakt med smittede personer.
  • Personer som har vært utenfor Norge de siste 14 dager.

Personer som er i risikogruppen må vurdere hvorvidt de ønsker å delta eller ikke, samt gjerne snakke med arrangør om det er mulig med tilrettelegging.

Reiser og arrangement på tvers av fylkesgrenser:

Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser. 
4H Norge fraråder arrangement på tvers av fylkesgrenser.

Lokale regler:

I tillegg til de generelle smittevernreglene som gjelder hele landet, finnes det er del lokale smittevernregler. Hver klubb må sette seg inn i lokale smittevernregler for sitt område. Kontakt kommuneoverlegen i din kommune dersom du er i tvil.

 


Aktiviteter i 2021


4H Norge ønsker å skape en viss forutsigbarhet til tross for en uforutsigbar tid. Derfor ble det 9. desember 2020 fattet vedtak i sentralstyret om hvilke nasjonale og internasjonale arrangement som skal gjennomføre og hvilke som ikke skal gjennomføres i 2021.

Internasjonale arrangement

Alle internasjonale arrangement (med fysisk oppmøte) til og med 15. august avlyses. Dette inkluderer f.eks. 4H Norges deltakelse på nordisk leir i Sverige sommeren 2021, USA-utvekslingen og IFYE-utvekslingen.

På nyåret vil det bli vurdert om det skal lages alternativ aktivitet for avlyste internasjonale arrangement.

Nasjonale arrangement

Instruktørkurs del 3, fylkesstyreopplæring og voksenlederkurs gjennomføres digitalt. Landsstyremøte og instruktørkurs del 1 gjennomføres fysisk om mulig, men med digital gjennomføring som plan B.

Fylkesarrangement

Fylkesstyret vurderer selv hvilke arrangement som kan gjennomføres – i tråd med myndighetene og 4H Norges regler og anbefalinger.

Følg med på ditt fylkeslag sin nettside, Facebook-side og/eller nyhetsbrev for mer informasjon.

Klubbarrangement

Klubbstyret og klubbrådgiver vurderer hvilke arrangement som kan gjennomføres. Vi oppfordrer klubbene til å gjennomføre så mye 4H-aktivitet som mulig – selvsagt på en koronaforsvarlig måte.

Følg med i klubbens informasjon fra klubben eller ta kontakt med klubbstyret eller klubbrådgiver dersom du har spørsmål om hvilke arrangement som blir gjennomført.

Hvis du sitter i klubbstyret eller er klubbrådgiver, finner du tips til koronaforsvarlig 4H-aktivitet på ressurssidene.

 


Mer om koronaforsvarlig 4H-aktivitet


4H tar koronasituasjonen alvorlig og ber klubbene følge regler og anbefalinger helsemyndighetene og 4H Norge kommer med. Den videre utviklingen følges, og informasjon på nettsiden oppdateres etter hvert som myndighetenes smittevernregler endres.

Det at man ikke vet hvor lenge dagens smittevernregler vil gjelde og hvilke som eventuelt strammes inn eller slippes opp, gjør det vanskelig å planlegge 4H-aktivitet frem i tid. 4H Norge anbefaler at klubber planlegger 4H-aktivitet, men at det lages tre alternative planer: (1) Normal gjennomføring, (2) tilpasset gjennomføring (f.eks. dele klubben i tre grupper) og (3) digital gjennomføring.

Det er viktig at 4H-medlemmene treffes – selv om det er digitalt.

Les mer om koronaforsvarlig 4H-aktivitet på ressurssidene.
 


Spørsmål


Har du spørsmål om korona og 4H? Kontakt 4H-kontoret i ditt fylke.


 

Meld inn /søk om 4H-arrangement med 11 - 200 deltagere

Har arrangør satt seg inn i 4Hs gjeldende retningslinjer for koronaforsvarlig aktivitet?
 
Holdes arrangementet på offentlig eller privat sted?
 
I denne sammenheng regnes f.eks. leide/lånte forsamlingslokaler som offentlig. Privat sted er hus, hytter, hager ol.
Fyll ut dette feltet dersom det er relevant.
Fyll ut dette for å vise at du ikke er en robot.