Haustfesten er ei viktig 4H-tilstelling. Vanlegvis er den eit glimrande høve til å vise omverda kva 4H-klubben arbeidar med – i år er det minst like viktig å gjennomføre Haustfesten for at 4H-medlemmene skal få ei fin avslutning på eit annleis 4H-år. 2021 er året der vi skal vere rause med prosjekt-vurderingane og med deltakinga på klubben sine møte og arrangement.

For at Haustfesten skal gå greitt er det ein del brikker som skal falle på plass. Vi håpar at dette vesle tips-heftet kan hjelpe dykk slik at de får ein vellukka fest innanfor gjeldande retningslinjer når det gjeld smittevern. 

Det som er nemnt her passar nødvendigvis ikkje for alle 4H-klubbane, det viktigaste er at de finn dykkar eigen måte å gjere det på og som passar for dykk, men likevel håpar vi at alle kan finne svar på spørsmål om, og inspirasjon til Haustfesten. Uansett: Godt planlagt er halvt gjennomført. LUKKE TIL!

Koronavirus og retningslinjer for gjennomføring av arrangement i 4H

 • Sjekk retningslinjene i kommunen din, og kontakt kommuneoverlegen om du har spørsmål.
 • Retningslinjer 4H Norge: Korona og 4H 

Planlegging av festen

Styret og klubbrådgjevarane bør i god tid før festen diskutere og planleggje korleis, kven og kva for festen.

 • Kortid skal festen vere?
 • Kvar skal festen vere?
 • Kven skal vere med på festen?
 • Påmelding? 
 • Kva skal vi servere?
 • Kven har ansvar for kva?

Hugs at det er heile 4H-klubben sin fest, alle må få lov å gjere noko, og alle har plikt til å ta eit tak. Lag grupper som har ansvar for kvar sine ting, t.d. utstilling, mat, underhaldning, loddsal, borddekking og rydding. Klubbrådgjevaren si rolle er å få ting til å gå, ikkje gjere arbeidet sjølv!

Kvar skal festen vere?

Haustfesten treng absolutt ikkje vere på Grendahuset eller skulen. I år igjen vil mange 4H-klubbar møte ei utfordring ved at lokalet ein vanlegvis nyttar vil vere i minste laget. Her vil vi komme med ulike forslag til korleis ein kan løyse dette. 

 • På naturmøteplassen 
 • I idrettshallen
 • På skuleplassen / skulen
 • I Grendahuset / ungdomshuset

Det er mange fordeler ved å flytte haustfesten ut, ute er det færre avgrensingar kor mange ein har plass til. Servering av mat kan gjerast enklare, det finst mange gode matrettar ein kan lage på bål, gjestene på haustfesten kan sjølve vere med å skape aktiviteten på haustfesten ved å delta på tilrettelagde aktivitetar. Det kan til dømes vere natursti, lage bålmat, knyte knutar osv.

Nokre utfordringar finst sjølvsagt, den største er kanskje veret. Dersom det er dårleg ver må ein ordne seg med noko tak over prosjektutstillingar og servering. Men folk er flinke til å kle seg, og dei som vil vere med kjem uansett ver.

Inne kan de leggje til rette for at det er god plass mellom gjestene, ha gjerne reserverte plassar for alle og syt for at familiar sit i lag. Hugs også at «kino-oppsett» med berre stolar tek mindre plass enn bord og stolar.

Har de høve til det kan det vere kjekt å kombinere ute og inne. Då kan utstillinga av prosjektet vere inne, medan det andre kan vere ute. Då får de spreidd dei som er tilstades på festen.

Dersom de har dårleg med plass eller mange medlemmer kan det også vere aktuelt å dele opp klubben og arrangere Haustfest for dei ulike aldersgruppene.

Kven skal vere med på festen

Haustfesten er først og fremst medlemmane sin fest. Haustfesten markerer slutten på 4H-året. De må ha ei deltakarliste der de registrerer kven som er tilstades. Det gjer de når folk kjem til festen, gjerne ved inngangen. Der skal de notere namn og telefonnummer. Lista må de oppbevare i 3 veker etter festen for eventuell smittesporing.

Dersom utstillinga står inne, og de har høve til å la den stå ei stund kan de invitere foreldre og andre interesserte til å komme å sjå til ulike tidspunkt.

Uansett kan det vere kjekt for alle som ikkje kan vere med å sjå bilete frå Haustfesten dykkar i sosiale media eller de kan sende inn til lokalavisa. I nokre høve er det kanskje også mulig å få til streaming frå festen som interesserte kan følgje med på.

Underhaldning

Dette er ein viktig del av festen og av 4H-arbeidet. Planlegg i god tid. Små sketsjar, musikk-innslag, kahoot eller bingo kan høve som underhaldning.

Eit godt tips kan vere å bruke 4H-prosjekta som ein del av underhaldninga. Medlemmar med friluftsliv kan vise bilete og fortelje frå nokre turar, dei med matstell organiserer pinnebrød på bålpanna, dei med 4H fotografen kjem med tips til korleis ein skal ta betre bilete. Dette kan de også gjere ved å ha ulike «postar» som gjestene besøkjer. Pass på at det er god avstand.

Loddsal

Mange 4H-klubbar brukar Haustfesten som eit høve til å skaffe klubben pengar til aktiviteten sin. Når de sel lodd er det lurt å ta betaling på Vipps. Det er også lurt å ha ein «loddselje-stasjon» slik at dei som vil kjøpe lodd går dit i staden for å selje ved borda. Bruk papirlodd eller skriv i bok. 4H har mange fine ting som kan brukast som gevinstar, sjå nettbutikken til 4H Norge.

Matservering

I år igjen er det viktig å unngå matkø og at folk stimlar saman rundt kakebordet. Dersom de vel å servere mat bør det vere folk som serverer – altså auser opp betasuppa i tallerkenen og legg kakestykket på asjetten. Eit anna alternativ kan vere å dele ut ferdiglaga «matpakkar» der maten på førehand er lagt opp eller pakka porsjonsvis. Ein kan også be gjestene om å ta med eigen matpakke og servere drikke.

Godkjent 4H-år

For å få godkjent 4H-året sitt og få utdelt merke er det to hovuddelar som må oppfyllast. Fullføringa av 4H-prosjektet og deltaking i klubbarbeidet.

Godkjent 4H-prosjekt

Det er klubbrådgjevar eller andre vaksne hjelparar som avgjer om 4H-prosjekta blir godkjent eller ikkje. I dette ligg det rom for å tilpasse både til det enkelte medlem, klubb, stad, men ikkje minst i forhold til denne merkelege korona-tida.

Det viktigaste er at medlemmene gjennom 4H-prosjektet meistrar og lærer. Om ikkje prosjektet går slik ein i utgangspunktet planla, er dette også læring og meistring i høgaste grad. Ofte lærer ein i slike tilfelle noko ingen hadde tenkt på, seier Monika Swigon, fagrådgjevar i friluftsliv og prosjektleiar for digitale 4H-prosjekt. Ho oppfordrar klubbrådgjevarane til å vektleggje læringsvilje og innsats, mykje høgare enn resultatet. Dersom den som har vurdert 4H-prosjektet ikkje kan godkjenne det, skal han / ho ta kontakt med klubbrådgjevaren.

Deltaking i klubbarbeidet

Hovudregelen er at alle må vere på minst 50% av møta og tilstellingane i klubben for å få deltakinga i klubbarbeidet godkjent. Her BØR 4H-klubbane vere romslege i vurderingane sine og ikkje stenge nokon ute fordi dei av ulike grunnar ikkje har vore aktive i klubbarbeidet.

Merke

Klubben må sjølv bestille merka som medlemmene skal få utdelt på haustfesten i nettbutikken til 4H. Ved spørsmål om innlogging ta først kontakt med tidlegare klubbrådgjevar om du er ny, eller 4H Norge. Hugs å logge dykk inn som 4H-klubben for å få tilgang til å bestille merke.

Aspirantar (10 og 11-åringar, og evt yngre medlemmer i 4H-klubben) får aspirantmerket. I 2021 er det grønt. Alle aspirantane får same merket, til neste år vert det ein ny farge.

Juniorar (12, 13 og 14-åringar) får bronse-, sølv- og gullmerke. Dersom nokon startar i 4H når dei er 14 år skal dei likevel ha bronsemerket første året, neste år får dei sølvmerke osv.

Seniorar (15, 16, 17 og 18-åringar) får fagskjold i bronse-, sølv- og gull. Siste året får 4H-medlemmen plakettnåla. Dette er det sjuande godkjende 4H-året som junior og senior.

Dersom nokon startar i 4H som 16-åring er ein senior og skal fylgje krava til seniorane ved gjennomføring av 4H-prosjektet. 16-åringen får likevel bronsemerke på haustfesten, fordi det er det første godkjende 4H-året til medlemmen.

Sjølv om de ofte har gjester som deler ut merka er det heilt i orden at klubbrådgjevaren gjer det.

Etter Haustfesten

Hugs å registrere i medlemsregister:

 • Alle gjennomførte prosjekt må godkjennast i prosjektplattformen
 • Er det medlemmar som ikkje fekk godkjent 4H-prosjektet sitt, skal registrerast med Ikkje godkjent

Vi i 4H Hordaland blir svært glade dersom de melder tilbake til oss korleis haustfesten var. Korleis organiserte de Haustfesten i år? Legg gjerne med nokre bilete som vi kan publisera. Send svar på e-post til hordaland@4h.no

Lukke til med årets haustfest!

 

Kor finn du Oppdatert informasjon om klubben din?

Merker og vurderingsark må bestillast i nettbutikken - i god tid før høstfesten.