På landsstyremøtet, som består av alle fylkeslederne og sentralstyret, 15. april ble det vedtatt følgende:

  • Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetene sine nasjonale retningslinjer.
  • Alle planlagte fylkesarrangementer, nasjonale-, internasjonale arrangementer frem til 1. september avlyses.
  • Det skal ikke gjennomføres større arrangementer frem til 1. september.
  • Alle fysiske arrangementer er avlyst frem til 15. juni. Dersom myndighetene sine retningslinjer følges kan det åpnes for mindre lokale klubbarrangementer etter det.

Disse reglene gjelder fortsatt, men vi åpner nå for fysisk lokal klubbaktivitet fra dagens dato.

Viktige prinsipper for oss i 4H er:
a)    Vi følger myndighetens råd og setter oss inn i de til enhver tid gjeldende reglene fra Folkehelseinstituttet. 
b)    Vi informerer deltagerne om gjeldende regler og rutiner godt i forkant 
c)    Vi holder 1 meters avstand.
d)    Vi vasker hendene godt og legger opp til gode hygienetiltak på våre aktiviteter.
e)    Syke og folk med forkjølelsessymptomer skal ikke delta på våre aktiviteter.
f)    Våre arrangementer og møter skal være oversiktlige, og ansvarlig arrangør skal ha liste over deltagerne i minst tre uker etter arrangementet slik at alle kan varsles ved eventuell oppdagelse av smitte. 
g)    Vi skal ikke legge opp til aktiviteter med deltakere som må transportere seg over lengre avstander og krysse fylkesgrenser.

Nå som myndighetene har kommet med nye anbefalinger ønsker vi å komme med retningslinjer for 4H sine klubbaktiviteter.

Vi holder fast ved at alle fylkesarrangementer, nasjonale arrangementer og internasjonal utveksling og reiser ikke skal gjennomføres frem til 1. september. Men vi åpner nå opp for lokal klubbaktivitet. Se våre retningslinjer for de forskjellige nivåene i organisasjonen under. 

Klubb og lokale arrangementer

Det kan fra dags dato gjennomføres lokale klubbaktiviteter og lokale arrangementer med deltagere fra nærområdet med 20 eller færre deltagere så lenge én-metersregelen, gode hygienetiltak og de andre prinsippene som er listet opp over følges.

Arrangementer med overnatting må skje utendørs, uten bruk av felles garderobe og én-metersregelen må følges også når man sover.

I tillegg er det nå også tillatt å samle opp til 50 personer på arrangementer på offentlig sted som oppfyller kravene som myndighetene/FHI setter og 4H sine retningslinjer:

  • Aktiviteten må være ute eller i et lokale som er åpent for alle (for eksempel skole eller bygdehus) der det er plass til å holde én-metersregelen.
  • Arrangementet må ha en ansvarlig arrangør over 18 år som har satt seg inn i reglene og tilrettelagt for å følge disse.
  • Arrangør må ha liste med kontaktinfo til alle deltagerne.

Fylkesaktiviteter

Alle fylkesarrangementer ar avlyst frem til 1. september.

Fylkene bør ha en plan B for hvordan høstens arrangementer skal kunne gjennomføres med maks 50 deltagere, 1 meters avstand og ellers følge myndighetenes råd.

Fylkesstyrer kan ha fysiske fylkesstyremøter men vi ønsker å begrense transport over fylkesgrenser og begrenser derfor møtene til de deltagerne som befinner seg i samme fylke. Én-metersregelen og andre nasjonale retningslinjer må følges.

Nasjonale og internasjonale aktiviteter

Alle nasjonale arrangementer er avlyst frem til 1. september.

Det blir ingen internasjonal reisevirksomhet og utvekslingsaktiviteter initiert av 4H ut året.

4H sitt sekretariat fortsetter med hjemmekontor for alle ansatte som må ta kollektivt eller deler kontorlandskap med flere andre, og begrenser møte- og reisevirksomheten.

Myndighetene sine anbefalinger

FHI: Samleside for informasjon om covid 19

Helsedir.: Veileder for arrangementer på offentlig sted med opptil 50 deltagere


FHI har ikke oppdatert med de nye reglene som kom 7. mai enda, men de reglene som er relevant for oss (hentet fra www.dagbladet.no/nyheter/dette-er-planen-for-gjenapning-av-norge/72442849) er:

  • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
  • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstida. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken. (Dette punktet kan også brukes veiledende for annet frivillig arbeid).

Se også Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner (PDF, 147KB) som er utarbeidet av Frivillighet Norge og LNU.

Har du spørsmål om dette kontakt ditt fylkeskontor eller generalsekretær i 4H Signe Lindbråten på signe.lindbraaten@4h.no.