Du er her: 4H Norge // Østfold // Aktiviteter // Frifond

Frifondmidler = penger til klubbaktivitet!

Frifondmidler er penger fra Norsk Tipping som skal gå til å skape ny lokal aktivitet eller styrke den lokale aktiviteten som allerede er der. For 4H sin del betyr det at både eksisterende og nye 4H-klubber kan søke om støtte, så lenge pengene brukes til aktivitet i 4H-klubben.

Det er Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som administrerer frifond. 4H søker og rapporterer hvert år på vegne av 4H-klubbene. Det er 4H selv som i stor grad avgjør hvordan støtten skal fordeles. I 2017 vil fordelingen bli slik som dette:

Driftsstøtte: Utbetales automatisk til alle klubber som har levert årsmelding og årsrapport i medlemsregistret innen 15. desember året før. Tildelingen er basert på et fast beløp pr tellende medlem og et grunnbeløp pr klubb. Støtten pr tellende medlem er kr 200, mens grunnbeløpet fastsettes av generalsekretæren ut ifra den totale tildelingen av frifondstøtte til 4H. 4H Norge betaler ut driftsstøtte før 30. september hvert år.

Oppstartsmidler: Tildeles nye klubber eller restartede klubber som ikke har vært aktive de siste 5 årene. For å kunne motta oppstartsmidler må klubben være etablert med eget styre og ha minimum 5 medlemmer under 26 år.

Prosjektstøtte: Tildeles etter søknad. Denne ordningen blir i 2017 lagt på is, og det er derfor ikke mulig å søke midler dette året.

For å være kvalifisert må klubben alltid ha har minst 5 betalende medlemmer under 26 år pr 31.12.2015 og levert inn årsmelding og årsrapport i medlemsregistret. Husk sammendrag av årsregnskap som vedlegg - signert av kasserer og revisor.

Les 4H sine retningslinjer for frifond 


Klage på tildeling:

Klubber som ikke får tildelt Frifondmidler kan klage innen tre uker etter at de ble kjent med at tildeling har blitt gjort. Klagen sendes til 4hnorge@4h.no. Klagen blir behandlet av administrasjonsleder i 4H Norge, som tar endelig stilling til saken.


Frifond driftstøtte - tildeling

Alle kvalifiserte klubber fikk utbetalt frifond - driftstøtte for 2017 i uke 39 2017.

Les mer.


Frifond driftsstøtte - rapportering

Landsrådet for norske barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) krever nå dokumentasjon på at 4H-klubbene som har fått frifondstøtte har brukt opp midlene de ble tildelt høsten 2016 innen 30. juni 2017. 4H Norge må levere en rapport til LNU på dette innen denne fristen, derfor er klubbenes rapporteringsfrist satt til 31.05.2017.

LNU og 4H Norge er opptatt av at frifondstøtte blir brukt på aktiviteter i klubbene, og ikke til sparing. Derfor må klubber som ikke har brukt opp sine midler innen fristen, betale tilbake overskuddet til 4H Norge. 4H Norge tar kontakt med de dette gjelder etter rapporteringsfristen 31.mai.

4H-klubber som ikke forholder seg til reglene og tilbakebetaler "ubrukte/ikke rapporterte" midler innen fristen, vil ikke motta driftsstøtte høsten 2017.

Rapporteringsskjema Frifond driftsstøtte (blir lagt ut medio mars/april)


 Hva kan frifond-pengene brukes til?

  • Alle tildelte frifondmidler i klubben skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.

  • Klubbens tildelte frifondmidler skal rapporteres til 4H Norge innen 31. mai påfølgende år. 

Frifondmidler kan ikke:

  • brukes til å lønne ansatte

  • brukes til innsamlingsaktivitet

  • brukes til å bygge egenkapital

  • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet

  • brukes til innkjøp av rusmidler